Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5806/VPCP-ĐMDN 2020 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Số hiệu: 5806/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5806/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0826/PTM-KHTH ngày 16 tháng 6 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hp tại công văn số 0826/PTM-KHTH ngày 12 tháng 6 năm 2020 nêu trên; gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hp. Trường hp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đ nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổng hp kiến nghị của các doanh nghiệp, tiếp tục đ xut sáng kiến, giải pháp nhm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5806/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 ngày 16/07/2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.225

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!