Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 572/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 572/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/BKHĐT-ĐTNN
V/v: góp ý kiến cấp GCNĐT thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1025/SKHĐT-HTĐT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng cụm công nghiệp Na Dương 1 gắn với đăng ký thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Bộ Công Thương đang rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp các địa phương theo Chỉ thị 07/CT- TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rà soát đợt 1 và đợt 2 đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa trình Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt đợt 3, gồm 23 địa phương, trong đó có Lạng Sơn. Do vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đợt 3 thì mới có đủ cơ sở xem xét việc đầu tư, thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 1.

2. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh.

Việc thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 với mục tiêu hoạt động “kinh doanh bất động sản, hạ tầng cụm công nghiệp” là không trái với pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đối với mục tiêu “xây dựng công trình đường bộ”, “chuẩn bị mặt bằng” đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, việc thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Với mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư đề nghị căn cứ ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

3. Lưu ý các vấn đề sau:

3.1. Dự án tại tỉnh Lạng Sơn là tỉnh ở cửa ngõ phía Bắc giáp Trung Quốc gần đường biên giới phía Bắc, có vị trí liên quan tới quốc phòng, an ninh và do doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài triển khai dự án, do đó, đề nghị Quý Sở lấy ý kiến của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao.

3.2. Đề nghị bổ sung các văn bản sau:

- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện dự án theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 thuộc Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Theo đó, đề nghị Nhà đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP nêu trên.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng Việt Nam. Đề nghị bổ sung văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chứcthẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3.3. Về điều lệ Công ty: Đề nghị bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

4. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Các Vụ: GS&TĐĐT, QLKKT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 572/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91