Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5676/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 22/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5676/TCHQ-TXNK
V/v tạm ngừng kinh doanh và tạm ngừng hoạt động của dự án

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 3091/UBND-ĐT ngày 08/6/2015 và 3108/UBND-ĐT ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động dự án của Công ty TNHH Liên doanh xây dựng điện công nghiệp Lập Thống (thời gian tạm ngừng từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015) và Công ty TNHH một thành viên tư vấn SOH (thời gian tạm ngừng từ ngày 17/4/2015 đến hết ngày 16/4/2016); Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về việc tạm ngừng kinh doanh;

Căn cứ Điều 64 về tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư và Điều 65 về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 (nay là Điều 47, 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế;

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của các Công ty: Công ty TNHH Liên doanh xây dựng điện công nghiệp Lập Thống (MST: 0302172580) và Công ty TNHH một thành viên tư vấn SOH (MST: 0312814036) nêu trên. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

2. Trường hợp nếu dự án của các Công ty nêu trên bị chấm dứt và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan hải quan nơi dự án đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế tiến hành thu hồi Danh mục miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi đã cấp cho dự án của các Công ty này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5676/TCHQ-TXNK ngày 22/06/2015 về tạm ngừng kinh doanh và tạm ngừng hoạt động của dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189