Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 536/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 02/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 536/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 4655/BTNMT-KH ngày 09 tháng 12 năm 2009 và công văn số 601/BTNMT-KH ngày 02 tháng 3 năm 2010); ý kiến các Bộ: Thông tin và Truyền thông (công văn số 33/BTTTT-XB ngày 06 tháng 01 năm 2010), Tài chính (công văn số 264/BTC-TCDN ngày 07 tháng 01 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 257/BKH-PTDN ngày 13 tháng 01 năm 2010) về một số nội dung khi chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (chuyển đổi từ Nhà xuất bản Bản đồ).

2. Tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam theo mô hình Chủ tịch Công ty kiêm Tổng giám đốc.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính xác định mức vốn và phương thức bổ sung vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam theo quy định hiện hành

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 536/TTg-ĐMDN ngày 02/04/2010 về chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91