Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5269/TCT-HTQT 2017 khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài

Số hiệu: 5269/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5269/TCT-HTQT
V/v khấu trừ thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 60582/CT-TTHT ngày 06/9/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng nội luật:

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam tiến hành kinh doanh tại nước ngoài, thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại nước ngoài thì số thuế đã nộp tại nước ngoài được tính trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế tại Việt Nam.

2. Về việc áp dụng Hiệp định thuế:

Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Malaysia và Việt Nam - Lào quy định:

“1. Lợi tức của một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

Căn cứ quy định nêu trên:

- Đối với trường hợp của Công ty TNHH nghiên cứu Đông Dương (Việt Nam) - sau đây gọi tắt là Công ty Đông Dương:

Căn cứ các thông tin, tài liệu do Cục Thuế TP. Hà Nội cung cấp kèm theo công văn số 60582/CT-TTHT, Công ty Đông Dương thực hiện 02 Hợp đồng dịch vụ với Công ty Green Zebras SDN BHD (có trụ sở tại Malaysia) với nội dung nghiên cứu thị trường tại Việt Nam. Do các dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam không thông qua cơ sở thường trú tại Malaysia nên thu nhập Công ty Đông Dương thu được không phải chịu thuế TNDN tại Malaysia.

Do đó, đối với trường hợp này:

+ Phần thuế Công ty Green Xebras SND BHD giữ lại 10% để nộp thuế thu nhập cho Cơ quan thuế Malaysia, Công ty Đông Dương không được khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

+ Do không có cơ sở thường trú tại Malaysia và không phải nộp thuế TNDN tại Malaysia, Công ty Đông Dương có thể đề nghị Cơ quan thuế Malaysia hoàn lại số thuế TNDN mà Công ty Green Xebras SND BHD đã nộp thay.

- Đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất - sau đây gọi tắt là CECO:

Do Hợp đồng cung cấp không đầy đủ, chỉ có một số trang nên Tổng cục Thuế không có cơ sở xác định CECO có cơ sở thường trú (CSTT) tại Lào hay không. Do đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Trường hợp CECO tiến hành kinh doanh tại Lào có CSTT tại Lào thì phải nộp thuế TNDN tại Lào. Số thuế TNDN đã nộp được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Tuy nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt quá số thuế phải nộp tại Việt Nam tính trên thu nhập từ Lào theo quy định pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam.

Trường hợp CECO tiến hành kinh doanh tại Lào không có CSTT tại Lào thì CECO phải liên hệ với Cơ quan thuế Lào để đề nghị hoàn lại số thuế đã nộp. Đối với số thuế TNDN được hoàn, CECO không được khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty Đông Dương và CECO thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Các Vụ: CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 5269/TCT-HTQT
Re: Deduction of Corporate Income Tax paid to foreign governments from tax payable in Vietnam.

Hanoi, November 15, 2017

 

To: Hanoi City Department of Taxation

In response to the Official Dispatch No. 60582/CT-TTHT dated September 06, 2017 of Hanoi City Department of Taxation requesting for guidelines on deduction of Corporate Income Tax (CIT) paid to foreign governments from CIT amounts payable in Vietnam under Double Taxation Avoidance Agreements, the General Department of Taxation hereby gives guidelines as follows:

1. Regarding application of domestic laws:

Pursuant to the Circular No. 78/2014/TT-BTC dated June 18, 2014 and the Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22, 2015 of the Ministry of Finance, if a Vietnamese enterprise conducts business in a foreign country and is liable to pay CIT to the government of that foreign country, it is entitled to include CIT amounts paid to that foreign government in deductible expenses when determining taxable income in Vietnam.

2. Regarding application of Double Taxation Avoidance Agreements:

Clause 1 Article 7 (Business profits) of the Double Taxation Avoidance Agreements between Vietnam and Malaysia and between Vietnam and Laos stipulates:

“1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.  If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributed directly or indirectly to that permanent establishment."

Pursuant to the abovementioned regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the information and documents enclosed by Hanoi City Department of Taxation with the Official Dispatch No. 60582/CT-TTHT, IRL has entered into 02 service contracts with Green Zebras SDN BHD (headquartered in Malaysia) for carrying out market research in Vietnam. Because these services are provided in Vietnam not through a permanent establishment in Malaysia, incomes earned by IRL shall not be taxed in Malaysia.

Thus, in this case:

+ IRL shall not deduct 10% of its incomes retained by Green Zebras SDN BHD for paying CIT to the tax authority of Malaysia from its CIT payable in Vietnam and shall not include it in deductible expenses when determining its taxable incomes.

+ Because IRL does not situate a permanent establishment in Malaysia and must not pay CIT in Malaysia, IRL may request the tax authority of Malaysia to refund CIT amounts paid by Green Zebras SDN BHD on its behalf.

- In case of Chemical Industry Engineering Joint Stock Company - hereinafter referred to as “CECO”:

Because the Contract provided for the General Department of Taxation is inadequate, the General Department of Taxation cannot determine whether CECO has a permanent establishment situated in Laos or not. Thus, the General Department of Taxation gives general guidelines as follows:

If CECO conducts business in Laos and has a permanent establishment situated in Laos, it must pay CIT in Laos. CIT amounts paid shall be deducted from CIT payable in Vietnam. However, the tax deducted shall not exceed total amount of CIT payable in Vietnam in respect of incomes earned in Laos in accordance with the taxation law in force in Vietnam.

If CECO conducts business in Laos but does not have a permanent establishment situated in Laos, it shall request the tax authority of Laos to refund the tax amount paid. And CECO shall not deduct CIT amount refunded from its CIT payable in Vietnam and shall not include it in deductible expenses when determining its taxable incomes.

Hanoi City Department of Taxation shall provide instructions for IRL and CECO according to guidelines herein. Hanoi City Department of Taxation is also requested to strictly comply with legislative documents on taxation and other relevant legislative documents as well as guidelines given herein./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BY ORDER OF DIRECTOR GENERAL
 PP. DIRECTOR OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION
DEPUTY DIRECTOR
Tran Thi Thanh Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5269/TCT-HTQT ngày 15/11/2017 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.074

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!