Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5178/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa của Công ty Việt Cường do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5178/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5178/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa của Công ty CP CBTS XNK Việt Cường

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1017/CT-KK-KTT ngày 05/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc vướng mắc hoàn thuế nộp thừa từ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2015. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 5 Điều 28, Điều 33, Điều 57, Điểm d Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.1 Mục III công văn số 1801/KBNN-KTNN ngày 18/7/2014 của Kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn kế toán chi hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 150/2013/TT-BTC ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Công văn số 5563/KBNN-KTNN ngày 27/12/2016 của Kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn kế toán chi hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ;

Trường hợp Công ty CP CBTS XNK Việt Cường (sau đây gọi tắt là Công ty Việt Cường) đã tạm nộp số tiền 49.035.232 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT tại Kho bạc nhà nước (tài khoản 8991) vào ngày 25/8/2015 sau đó Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định số 1272/QĐ-CT ngày 22/12/2015 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó thu hồi tiền thuế GTGT đã hoàn là 238.597.370 đồng và ngày 20/5/2016 Công ty Việt Cường đã nộp đủ số tiền 238.597.370 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT (tài khoản 8991) nhưng không trừ đi khoản tiền đã tạm nộp (49.035.232 đồng), đồng thời số tiền nêu trên đã được Kho bạc nhà nước hạch toán giảm chi hoàn thuế GTGT năm 2015, năm 2016 dẫn đến khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 phát sinh khoản tiền thuế GTGT nộp thừa là 49.035.232 đồng của Công ty Việt Cường thì Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Việt Cường lập hồ sơ hoàn thuế và xử lý giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 57, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Nguồn tiền hoàn trả được chi từ nguồn chi khác của ngân sách trung ương năm hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Bạc Liêu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, NSNN (BTC);
- KBNN;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5178/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa của Công ty Việt Cường do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


760
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202