Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4916/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 hồ sơ tách doanh nghiệp và dự án của Công ty TNHH KPMG do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 4916/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4916/BKHĐT-ĐTNN
V/v hồ sơ tách doanh nghiệp và dự án của Công ty TNHH KPMG

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Trả lời công văn số 2324/KH&ĐT-ĐTNN ngày 30/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội lấy ý kiến về hồ sơ chia tách doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực kiểm toán của Công ty TNHH KPMG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với việc chia tách doanh nghiệp

1.1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Do đó, việc Công ty TNHH KPMG đề nghị được tách doanh nghiệp thành Công ty TNHH KPMG (Công ty bị tách) và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (Công ty được tách) bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của Công ty hiện có là phù hợp với quy định nêu trên.

1.2. Thủ tục và Hồ sơ chia tách Công ty TNHH thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp Điều 22 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với việc thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH KPMG (Công ty bị tách):

Do việc chia tách doanh nghiệp trên, Công ty bị tách và Công ty được tách cùng nhau thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đã được cấp phép, đồng thời xin bổ sung thêm mục tiêu hoạt động nên thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty TNHH KPMG (Công ty bị tách) theo hướng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp (số 011043000345) đối với những thay đổi trong phần điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và phần điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

3. Về ngành nghề và mục tiêu hoạt động bổ sung: Đối với Công ty bị tách, Nhà đầu tư đề nghị bổ sung các mục tiêu (i) cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ có liên quan (ii) cung cấp dịch vụ hành chính và hỗ trợ văn phòng. Đối với Công ty được tách, Nhà đầu tư đề nghị được thực hiện: (i) Cung cấp dịch vụ thuế; (ii) Cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ có liên quan; (iii) Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường (ngoại trừ thăm dò ý kiến công chúng về các vấn đề chính trị, xã hội; (iv) Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý; (v) Cung cấp dịch vụ hành chính và hỗ trợ văn phòng.

Do nhà đầu tư có quốc tịch Cayman Islands không phải là thành viên của WTO nên đề nghị Quý Sở căn cứ vào ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc mở cửa các dịch vụ trên đối với quốc gia, vùng lãnh thổ không phải là thành viên của WTO cũng như việc đáp ứng các điều kiện đầu tư đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên đây.

4. Một số lưu ý khác:

4.1. Theo quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, quyết định tách công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày thông qua quyết định. Chủ sở hữu Công ty TNHH KPMG thông qua quyết định tách công ty ngày 30/9/2013 nhưng đến ngày 02/6/2014 mới có thông báo gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư giải trình về vấn đề này, đồng thời có phương án đảm bảo thực hiện trách nhiệm của Công ty TNHH KPMG với các chủ nợ, nghĩa vụ với Nhà nước và với người lao động;

4.2. Đề nghị Nhà đầu tư giải trình rõ khoản 203 tỷ VNĐ là vốn chủ sở hữu trong khi lỗ lũy kế bị âm cũng như xác định nguồn vốn đảm bảo theo số vốn đã đăng ký của công ty mới (công ty được tách) với tổng vốn đầu tư 12 triệu USD, tương đương 240 tỷ VNĐ.

5. Các vấn đề khác của dự án đề nghị xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4916/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 hồ sơ tách doanh nghiệp và dự án của Công ty TNHH KPMG do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254