Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 47/SXD-QLCL năm 2014 đăng ký công khai thông tin về năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 47/SXD-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Hoài Long
Ngày ban hành: 10/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/SXD-QLCL
V.v đăng ký công khai thông tin về năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Ban quản lý các KCN tỉnh;
- Các tổ chức và cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Luật xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng đề nghị tất cả các tổ chức và cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương lập hồ sơ đăng ký Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng công trình để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng làm cơ sở để các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng sau:

- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Giám sát chất lượng công trình xây dựng;

- Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;

- Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước (đối với các nhà thầu chính).

Tổ chức và cá nhân đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng công trình gửi 02 bộ Hồ sơ bằng văn bản (qua đường bưu điện hoặc trực tiếp) và 01 bản mềm dưới dạng tệp tin đến Sở Xây dựng.

Hồ sơ được khai theo mẫu tại các phụ lục đính kèm văn bản này, bao gồm: Bản khai theo mẫu tại các Phụ lục; Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức; Văn bằng, chứng chỉ, sổ Bảo hiểm xã hội của các cá nhân có liên quan trong tổ chức (Bản sao có công chứng).

Trong quá trình đăng ký thông tin và tham gia hoạt động xây dựng nếu có vướng mắc, tổ chức và cá nhân liên hệ với Sở Xây dựng (qua Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng: Số điện thoại 0320.3840442;  Email: thaixdhd@gmail.com;  Địa chỉ: số 05 đường thanh niên, P.Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để được hướng dẫn giải quyết.

Sau khi Bộ Xây dựng có thông tư hướng dẫn chính thức, Sở Xây dựng sẽ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã đăng ký để bổ sung đầy đủ theo yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (Để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VP, QLCLCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Long

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

         Hải Dương, Ngày…….. tháng…….năm 2014

ĐĂNG KÝ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại:                                        Số fax:             

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):      

4. Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan ký quyết định:

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan cấp:

7. Các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

Lĩnh vực hoạt động

Loại
công trình xây dựng

Thẩm tra

Thiết kế cơ sở

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Dân dụng

 

 

Công nghiệp

 

 

Giao thông

 

 

Thủy lợi

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

(Đánh dấu “ü” vào lĩnh vực hoạt động xây dựng của Tổ chức)

8. Vốn điều lệ:

 

9. Số lượng cán bộ, nhân viên có chuyên môn cao của Tổ chức (chỉ tính người đang tham gia nộp BHXH): ……người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ……người.

+ Đại học: ……người.

STT

Lĩnh vực hoạt động

Số lượng

Ghi chú

1

Chủ nhiệm thiết kế XDCT

 

 

2

Chủ trì thiết kế XDCT

 

 

3

Kỹ sư xây dựng

 

 

4

Kiến trúc sư

 

 

Kỹ sư chuyên ngành xây dựng khác

 

 

Cử nhân chuyên ngành kinh tế

 

 

(Ghi chú: Chủ nhiệm thiết kế XDCT, Chủ trì thiết kế XDCT cần ghi rõ Hạng 1, Hạng 2)

STT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Có hệ thống quản lý chất lượng:        o  Có               o  Không

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

11. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

12. Thống kê các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất: (tối đa 10 công trình, mỗi lĩnh vực không quá 02 công trình).

STT

Tên, loại công trình. Hình thức tham gia, công việc thực hiện

Địa điểm, Quy mô và cấp công trình

Tên chủ đầu tư

Giá trị thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

………………………………………………………………………………

14. Các công trình được khen thưởng:

STT

Tên công trình, loại và cấp công trình, địa điểm xây dựng, công việc thực hiện

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15. Thống kê nhưng vi phạm do hoạt động tư vấn xây dựng gây ra:

…..…………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………

16. Tổ chức tự đánh giá điều kiện năng lực và xếp hạng theo quy định.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

TÊN TỔ CHỨC

(Ký tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Nêu ý kiến và ký tên, đóng dấu)

(Nếu tổ chức được phép tham gia hoạt động phối hợp thẩm tra thiết kế xây dựng với cơ quan chuyên môn về xây dựng của nhà nước thì cần ghi rõ được phép phối hợp thẩm tra và ghi rõ loại công trình và cấp công trình cao nhất được tham gia)

 

PHỤ LỤC SỐ 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

         Hải Dương, Ngày…….. tháng…….năm 2014

ĐĂNG KÝ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại:                                        Số fax:             

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan ký quyết định:

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan cấp:

7. Các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

Đã thực hiện công tác giám sát xây dựng cho các công trình thuộc lĩnh vực:

- Dân dụng:                               o

- Công nghiệp:                           o

- Giao thông:                             o

- Thủy lợi:                                 o

- Hạ tầng kỹ thuật:                     o

(Đánh dấu “ü” vào lĩnh vực hoạt động xây dựng của Tổ chức)

8. Vốn điều lệ:

9. Số lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn của Tổ chức (chỉ tính người đang tham gia nộp BHXH): ……người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ……người.

+ Đại học: ……người.

+ Cao đẳng, trung cấp các loại: ……người.

STT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Có hệ thống quản lý chất lượng:        o  Có               o  Không

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

11. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

12. Thống kê các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất:

……………………………………………………………………………….

13. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

……………………………………………………………………………….

14. Các công trình được khen thưởng:

STT

Tên công trình, loại và cấp công trình, địa điểm xây dựng, công việc thực hiện

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15. Tổ chức tự đánh giá điều kiện năng lực và xếp hạng theo quy định.

……………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Nêu ý kiến và ký tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

         Hải Dương, Ngày…….. tháng…….năm 2014

ĐĂNG KÝ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại:                                        Số fax:             

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan ký quyết định:

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan cấp:

7. Các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

Đã thực hiện công tác kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng thuộc lĩnh vực:

- Dân dụng:                               o

- Công nghiệp:                           o

- Giao thông:                             o

- Thủy lợi:                                 o

- Hạ tầng kỹ thuật:                     o

(Đánh dấu “ü” vào lĩnh vực hoạt động xây dựng của Tổ chức)

8. Vốn điều lệ:

9. Số lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn của Tổ chức (chỉ tính người đang tham gia nộp BHXH): ……người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ……người.

+ Đại học: ……người.

+ Cao đẳng, trung cấp các loại: ……người.

STT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Có hệ thống quản lý chất lượng:        o  Có               o  Không

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

11. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

12. Thống kê các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất:

……………………………………………………………………………….

13. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

……………………………………………………………………………….

14. Các công trình được khen thưởng:

STT

Tên công trình, loại và cấp công trình, địa điểm xây dựng, công việc thực hiện

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Nêu ý kiến và ký tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

         Hải Dương, Ngày…….. tháng…….năm 2014

ĐĂNG KÝ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại:                                        Số fax:             

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan ký quyết định:

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan cấp:

7. Các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

Đã thực hiện công tác khảo sát xây dựng công trình thuộc lĩnh vực:

- Dân dụng:                               o

- Công nghiệp:                           o

- Giao thông:                             o

- Thủy lợi:                                 o

- Hạ tầng kỹ thuật:                     o

(Đánh dấu “ü” vào lĩnh vực hoạt động xây dựng của Tổ chức)

8. Vốn điều lệ:

9. Số lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn của Tổ chức (chỉ tính người đang tham gia nộp BHXH): ……người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ……người.

+ Đại học: ……người.

+ Cao đẳng, trung cấp các loại: ……người.

STT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Có hệ thống quản lý chất lượng:        o  Có               o  Không

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

11. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

12. Thống kê các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất:

……………………………………………………………………………….

13. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

……………………………………………………………………………….

14. Các công trình được khen thưởng:

STT

Tên công trình, loại và cấp công trình, địa điểm xây dựng, công việc thực hiện

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15. Tổ chức tự đánh giá điều kiện năng lực và xếp hạng theo quy định.

……………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Nêu ý kiến và ký tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

         Hải Dương, Ngày…….. tháng…….năm 2014

ĐĂNG KÝ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại:                                        Số fax:             

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan ký quyết định:

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan cấp:

7. Các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

Đã thực hiện công tác thiết kế xây dựng công trình thuộc lĩnh vực:

- Dân dụng:                               o

- Công nghiệp:                           o

- Giao thông:                             o

- Thủy lợi:                                 o

- Hạ tầng kỹ thuật:                     o

(Đánh dấu “ü” vào lĩnh vực hoạt động xây dựng của Tổ chức)

8. Vốn điều lệ:

9. Số lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn của Tổ chức (chỉ tính người đang tham gia nộp BHXH): ……người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ……người.

+ Đại học: ……người.

+ Cao đẳng, trung cấp các loại: ……người.

STT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Có hệ thống quản lý chất lượng:        o  Có               o  Không

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

11. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

12. Thống kê các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất:

……………………………………………………………………………….

13. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

……………………………………………………………………………….

14. Các công trình được khen thưởng:

STT

Tên công trình, loại và cấp công trình, địa điểm xây dựng, công việc thực hiện

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15. Tổ chức tự đánh giá điều kiện năng lực và xếp hạng theo quy định.

……………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Nêu ý kiến và ký tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

         Hải Dương, Ngày…….. tháng…….năm 2014

ĐĂNG KÝ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại:                                        Số fax:             

Email:                                                   Website:

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

5. Quyết định thành lập:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan ký quyết định:

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số:                   , ngày cấp                                 , Cơ quan cấp:

7. Các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

Đã thực hiện công tác thi công xây dựng công trình thuộc lĩnh vực:

- Dân dụng:                               o

- Công nghiệp:                           o

- Giao thông:                             o

- Thủy lợi:                                 o

- Hạ tầng kỹ thuật:                     o

(Đánh dấu “ü” vào lĩnh vực hoạt động xây dựng của Tổ chức)

8. Vốn điều lệ:

9. Số lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn của Tổ chức (chỉ tính người đang tham gia nộp BHXH): ……người.

Trong đó:

+ Trên đại học: ……người.

+ Đại học: ……người.

+ Cao đẳng, trung cấp các loại: ……người.

STT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại Chứng chỉ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Thống kê máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu:

STT

Tên máy móc, thiết bị

Năm sản xuất, công suất, số lượng, quyền sở hữu

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

11. Có hệ thống quản lý chất lượng:        o  Có               o  Không

- Số chứng chỉ ISO:

- Cơ quan chứng nhận:

12. Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên, địa chỉ phòng thí nghiệm và mã số phòng thí nghiệm:

13. Thống kê các công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất:

……………………………………………………………………………….

14. Nêu những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tổ chức:

……………………………………………………………………………….

15. Các công trình được khen thưởng:

STT

Tên công trình, loại và cấp công trình, địa điểm xây dựng, công việc thực hiện

Hình thức khen thưởng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

16. Tổ chức tự đánh giá điều kiện năng lực và xếp hạng theo quy định.

……………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Nêu ý kiến và ký tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 47/SXD-QLCL năm 2014 đăng ký công khai thông tin về năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36