Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 45838/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 45838/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45838/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hà Nội
Đ/c: Số 88 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
MST: 0300733752-001.

Trả lời công văn số 82/BTC-IVBHN2015 ngày 29/05/2015 của Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hà Nội hi về chính sách thuế, Cục thuế Thành ph Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc chuyn lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư như sau:

+ Tại Điều 3 về việc xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài.

‘'Điu 3. Xác định số lợi nhuận được chuyn ra nước ngoài

1. Lợi nhuận được chuyn ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kim toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đu tư cộng với (-) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyn hết từ các năm trước chuyn sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đu tư nước ngoài tại Việt Nam.

……

3. Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vn còn s l luỹ kế sau khi đã chuyển l theo quy định của pháp luật v thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Nhà đầu tư nước ngoài A góp vốn thành lập Công ty tại Việt Nam. Năm 2009, Công ty có phát sinh s l là 4 tỷ đồng.

Giả sử năm 2010, Công ty có thu nhập trước thuế là 3 t đng. Như vậy, sau khi bù trừ chuyển l từ năm 2009 chuyn sang theo quy định, trong năm 2010 Công ty có s llà 1 tỷ đồng. Công ty không được chia lợi nhuận cho các bên tham gia góp vốn và nhà đầu tư nước ngoài A không được chuyển lợi nhuận được chia của năm 2010 v nước

+ Giả sử năm 2010, Công ty có thu nhập trước thuế là 5 tỷ đồng. Như vậy, sau khi bù trừ chuyển lỗ từ năm 2009 chuyển sang theo quy định, trong năm 2010 Công ty còn lại số thu nhập chịu thuế TNDN là 1 tỷ đồng. Nếu thuế suất thuế TNDN Công ty áp dụng là 25% thì Công ty thực hiện nộp thuế TNDN là 250 triệu đng (= 1 tỷ đồng x 25%). Công ty được chia số lợi nhuận sau thuế cho các bên tham gia góp vốn và nhà đu tư nước ngoài A được chuyển lợi nhuận được chia của năm 2010 về nước”.

- Tại Điu 4 quy định về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

"Điều 4. Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

2. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyn lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đi với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kim toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan qun lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn.

Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đy đủ nghĩa vụ tài chính đi với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài

- Tại Điều 5 quy định về Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

"Điều 5. Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyn cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp qun lý doanh nghiệp mà nhà đu tư nước ngoài tham gia đu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hà Nội chuyn lợi nhuận của nhà đầu tư ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đu tư trực tiếp tại Việt Nam, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kim toán và t khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan qun lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo ví dụ Công ty nêu thì:

- Trường hợp trên báo cáo tài chính năm 2011 của doanh nghiệp (mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư) của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ thì Công ty không được chia lợi nhuận cho các bên tham gia góp vốn và nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển lợi nhuận được chia của năm 2011 về nước theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp đơn vị được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài năm tài chính 2011 theo quy định thì phải nộp báo cáo tài chính đã được kim toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến năm đề nghị chuyển (năm 2011), nhà đầu tư cần phải cung cấp hồ sơ, tài liệu xác định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài, cụ thể:

Biên bn hp hội đồng quản trị của nhà đầu tư phê duyệt về việc phân chia lợi nhuận.

+ Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gửi cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 45838/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.068
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76