Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4574/BHXH-TĐKT 2017 phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển

Số hiệu: 4574/BHXH-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 17/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4574/BHXH-TĐKT
V/v hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam phát động. Bảo him xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hưởng ứng và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (có tài liệu đính kèm).

2. Phối hợp với chính quyền các cấp tại địa phương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” bằng nhiều hình thức phong phú để đem lại hiệu quả thiết thực.

3. Gắn các nội dung thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” với nhiệm vụ của Ngành đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập, phát triển. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Việc hưởng ứng thực hiện hai phong trào thi đua trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành là nhiệm vụ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và những năm tiếp theo. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong Ngành ly kết quả triển khai thực hiện hai phong trào thi đua trên là một trong những nội dung để đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng.

5. Kết thúc năm công tác, các đơn vị báo cáo kết quả tham gia các hoạt động hưng ứng thực hiện hai phong trào thi đua trên trong báo cáo tng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Vụ Thi đua - Khen thưởng).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT Trung
ương (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT (2b
).

KT. TỔNG GIÁM ĐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4574/BHXH-TĐKT ngày 17/10/2017 về hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.708

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!