Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4271/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4271/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 613/CT-THNVDT ngày 18/08/2010 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế TNDN trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

* Từ kỳ tính thuế năm 2006:

Tại khoản 1 Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang quy định: “Tất cả các dự án đầu tư vào đảo Phú Quốc được hưởng các ưu đãi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các luật thuế khác và các ưu đãi khác”.

Tại khoản 1 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg nêu trên quy định: “Dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài vào huyện đảo Phú Quốc được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án (theo quy định tại mục III, Phụ lục I, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ)”.

Tại điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004, năm 2005 và năm 2006) quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: - Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

…”

* Từ kỳ tính thuế năm 2007:

Từ năm 2007, theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì chỉ được hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại theo các điều kiện đáp ứng, phần thu nhập tăng thêm này không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tại điểm 5 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở kinh doanh đang áp dụng mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục hưởng mức thuế suất ưu đãi cho thời gian còn lại”.

Tại khoản 1.1 Mục II Thông tư số 10/2007/TT-BTC ngày 05/02/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang quy định:

“a. Các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong đảo Phú Quốc được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp.

b. Cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp”.

* Từ kỳ tính thuế năm 2009:

Tại điểm 2 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ đã ban hành cho thời gian còn lại”.

Theo quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, huyện đảo Phú Quốc thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại điểm 1.1 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ”.

Tại điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008”.

Tại Điều 8 của Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2010) quy định: “Những quy định về đầu tư; về quản lý nhà nước; hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng; hỗ trợ đầu tư và phương thức huy động vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội; quy định về thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, thương mại, lao động, bảo vệ môi trường; hoạt động của khu phi thuế quan; xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú trong Đảo Phú Quốc được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

(i) Từ kỳ tính thuế năm 2006:

- Từ ngày 13/3/2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, dự án đầu tư mới vào huyện đảo Phú Quốc năm 2006 được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc đang được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án kể từ ngày 13/03/2006 nếu năm 2006 có dự án đầu tư mở rộng vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất thuế TNDN 10% mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

(ii) Từ kỳ tính thuế năm 2007:

- Các dự án đầu tư hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới từ năm 2007 trong huyện đảo Phú Quốc được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp.

- Từ năm 2007 đến hết năm 2008, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chỉ được hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại theo các điều kiện đáp ứng, phần thu nhập tăng thêm này không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

- Trường hợp, cơ sở kinh doanh có các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính, theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục hưởng mức thuế suất ưu đãi cho thời gian còn lại.

(iii) Từ kỳ tính thuế năm 2009:

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng năm 2009 thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 mới hoàn thành và đi vào sản xuất, kinh doanh thì được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế về điều kiện đầu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện đảo Phú Quốc từ năm 2009 được áp dụng thuế suất TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

- Trường hợp, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc hoạt động trước ngày 01/01/2009 đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế TNDN hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục hưởng số năm được áp dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực hiện của đơn vị để hướng dẫn theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4271/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146