Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4124/BNV-TCBC chuyển đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sang thuộc cơ quan hành chính

Số hiệu: 4124/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4124/BNV-TCBC
V/v báo cáo về chuyển các ĐVSN từ DNNN về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6798/VPCP-TCCV ngày 27/8/2015 của Văn phòng Chính phủ giao: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất phương án sắp xếp người lao động khi thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm phù hợp với pháp luật lao động và pháp luật về quản lý viên chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2015”, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) rà soát, báo cáo các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình chuyển các đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc Bộ, ngành, địa phương mình quản lý từ 01/01/2013 đến 31/8/2015, trong đó báo cáo rõ về đội ngũ lao động tại các đơn vị sự nghiệp tại thời điểm thực hiện chuyển giao về Bộ, ngành, địa phương quản lý (theo biểu mẫu số 1, 2 kèm theo).

2. Đánh giá việc thực hiện phương án sắp xếp lao động của các đơn vị sự nghiệp khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước về Bộ, ngành, địa phương mình quản lý; những khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp, bàn giao lao động của đơn vị sự nghiệp khi thực hiện việc chuyển giao và những kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngoài ra, gửi kèm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý.

Báo cáo của quý Bộ, ngành, địa phương xin gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 


BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG....

Biểu số 1

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VIỆC SẮP XẾP LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHI CHUYỂN TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VỀ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/8/2015

(Kèm theo Công văn số 4124/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nội vụ)

TT

Tên đơn vị sự nghiệp

Tên DNNN trực thuộc trước khi chuyển

Tên cơ quan hành chính sau khi chuyển

Tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chuyển

Số lao động trước khi chuyển giao

Số lao động sau khi chuyển giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày   tháng   năm 2015
THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG....

Biểu số 2

 

BÁO CÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO

(Kèm theo Công văn số 4124/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm

Thời gian tuyển dụng vào ĐVSN

Số năm công tác đóng BHXH

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm (nếu có)

Ghi chú

I.

Đơn vị sự nghiệp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nguyễn Thị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Đơn vị sự nghiệp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nguyễn Thị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày   tháng   năm 2015
THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4124/BNV-TCBC ngày 09/09/2015 về báo cáo chuyển đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!