Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 401/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 401/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang;
- Cục thuế Tỉnh Kiên Giang.

 

Trả lời công văn số 1431/UBND - KTTH ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang, công văn số 1231/UBND - KTTH ngày 8/10/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang và công văn số 818/CT - KTT ngày 5/9/2012 của Cục thuế Tỉnh Kiên Giang về việc ưu đãi thuế TNDN của Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT - BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN:

"3. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyên sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh".

- Tại Điểm 1.4, Khoản 7 Thông tư số 88/2004/TT - BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT - BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN:

"1.4- Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư".

- Nghị định số 109/2007/NĐ - CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần.

- Tại Điểm e Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

"Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

+ Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

+ Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)".

- Tại Khoản 5 Mục II Phần E và Khoản 4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT- BTC nêu trên quy định về thuế TNDN:

"5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư".

"4. Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành (ngày 21/3/2007) không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như cơ sở kinh doanh mới thành lập".

- Tại Điểm 2.7 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sát nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên và các tài liệu kèm theo, năm 2004 UBND tỉnh Kiên Giang chuyển dự án đầu tư nhà máy gạch Tuynel Kiên giang (dự án đầu tư mở rộng) từ Công ty Xi măng Hà tiên Kiên giang cho Công ty Đầu tư Xây dựng phát triển Kiên Giang để tiếp tục đầu tư xây dựng và thực hiện dự án. Sau đó, năm 2005 UBND tỉnh áp dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty con đối với Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà Kiên Giang và Xí nghiệp gạch Tuynel Kiên Giang. Đến năm 2008 thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp gạch Tuynel Kiên Giang chuyển đổi thành Công ty CP Gạch Tuynel Kiên Giang nay lấy tên là CP Gạch ngói Kiên Giang thì Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư (dự án Nhà máy Gạch Tuynel).

Tổng cục Thuế trả lời để UBND Tỉnh Kiên Giang và Cục thuế Tỉnh Kiên Giang được biết và đề nghị Cục thuế căn cứ các quy định nêu trên và các văn bản pháp quy liên quan hướng dẫn đơn vị thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNDN./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT; CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 401/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.373
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116