Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3944/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chế độ đặc thù đối với công, nhân viên, viên chức trong công ty Trách nhiêm hữu hạn 100% vốn nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3944/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3944/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức trong công ty TNHH 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1669/TCTHK-TCPTNL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc vận dụng chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức trong Công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại công văn số 1669/TCTHK-TCPTNL ngày 09/10/2014 nêu trên thì Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (Công ty TECS) là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên liên doanh giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Sửa chữa máy bay 41-Quân chủng Phòng không Không quân, hiện nay đang vận dụng thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và có một số chức danh công việc đặc thù có tính chất tương tự theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Chính phủ nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc vận dụng chế độ thưởng an toàn theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005, Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với lao động của Công ty TECS là phù hợp.

2. Đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo người đại diện vốn báo cáo Hội đồng thành viên xem xét, quyết định việc vận dụng chế độ thưởng an toàn quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005, Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp vận dụng, đề nghị Công ty TECS thực hiện như sau:

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg nêu trên về đối tượng áp dụng chế độ thưởng an toàn để xác định cụ thể số lao động được hưởng;

- Mức thưởng an toàn được xác định bằng 15% hoặc 20% mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động; trường hợp Công ty TECS chưa xây dựng được thang lương, bảng lương thì quỹ thưởng an toàn được xác định trên cơ sở hệ số lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn bình quân (theo thang lương, bảng lương của Nghị định 205/2004/NĐ-CP) và mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

- Xác định quỹ thưởng an toàn hàng năm và xây dựng quy chế thưởng an toàn đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia của công đoàn và phổ biến đến người lao động trước khi thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3944/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chế độ đặc thù đối với công, nhân viên, viên chức trong công ty Trách nhiêm hữu hạn 100% vốn nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.658

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29