Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3906/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn tại Công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3906/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn số 1604/CT-TTHT ngày 18/6/2015 báo cáo bổ sung theo đề nghị của Tổng cục Thuế tại công văn số 2180/CT-TTHT ngày 4/6/2015 đối với vướng mắc nêu tại công văn số 978/CT-TTHT ngày 24/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, Điều 4 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“4. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyn đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết k thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.”

- Tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:…

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần...”

- Tại khoản 6, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành c phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định nêu trên thì:

- Nếu Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai góp vốn đầu tư trực tiếp vào Công ty CP chăn nuôi Gia Lai thì toàn bộ thu nhập Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai được chia từ hoạt động góp vốn sau khi Công ty CP chăn nuôi Gia Lai đã nộp thuế TNDN là thu nhập miễn thuế TNDN.

- Theo Hợp đồng số 0110/HDHTDT ngày 01/10/2014 giữa Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai và ông Lê Văn Kế thì Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai chuyển tiền để ông Lê Văn Kế góp vốn đầu tư dự án do Công ty CP chăn nuôi Gia Lai làm chủ đầu tư. Nếu Hợp đồng số 0110/HDHTDT ngày 01/10/2014 phù hợp với quy định của pháp luật thì: Khi Công ty CP chăn nuôi Gia Lai trả c tức cho ông Lê Văn Kế sau khi đã nộp thuế TNDN, Công ty CP chăn nuôi Gia Lai phải khấu trừ tại ngun tiền thuế TNCN phải nộp trên toàn bộ tin c tức ông Lê Văn Kế được chia; khoản thu nhập Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai được chia theo thỏa thuận tại Hợp đồng số 0110/HDHTDT ngày 01/10/2014 là thu nhập khác, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
-
Vụ CST-BTC;
-
Vụ PC-TCT;
-
Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3906/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn tại Công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.844
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15