Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3763/BKHĐT-HTX năm 2019 về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3763/BKHĐT-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 05/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã sang doanh nghiệp

Đây là nội dung trọng tâm tại Công văn 3763/BKHĐT-HTX hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp.

Theo đó, nếu hợp tác xã tổ chức, hoạt động không phù hợp quy định pháp luật hoặc muốn chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác và không rơi vào tình trạng "mất khả năng thanh toán" thì thực hiện như sau:

Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên, cụ thể:

- Chuẩn bị đại hội thành viên theo Điều 31, 32 và 33 Luật Hợp tác xã và Khoản 2 Điều 32 Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đại hội thành viên biểu quyết và ra Nghị quyết về việc giải thể tự nguyện để thực hiện chuyển đổi hợp tác xã.

Bước 2: Giải thể tự nguyện theo thủ tục tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 193/2013.

Hội đồng giải thể thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã 2012, tham khảo trình tự gồm các bước đơn cử như:

- Lập báo cáo kiểm kê, đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động và tài chính của hợp tác xã.

- Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng kinh tế của hợp tác xã và thông báo công khai cho thành viên, người lao động, cá nhân và các tổ chức liên quan.

- Hội đồng giải thể lập biên bản nhất trí phương án giải thể tự nguyện nếu được các thành viên, người lao động, cá nhân và các tổ chức liên quan chấp thuận,….

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp mới theo quy định (Tham khảo về việc thành lập doanh nghiệp tại đây)

Xem chi tiết tại Công văn 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3763/BKHĐT-HTX
V/v chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự chuyển đổi các hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác như sau:

1. Trình tự tiến hành chuyển đổi

Căn cứ vào Điều 62 Luật Hợp tác xãkhoản 2 Điều 32 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hợp tác xã, các hợp tác xã tự rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt động của mình. Nếu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã không phù hợp với quy định của luật, hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác và không rơi vào tình trạng “mất khả năng thanh toán” như quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản 2014 thì thực hiện các bước chuyển đổi dưới đây:

Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên

Tổ chức đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc chuyển đổi hợp tác xã:

- Chuẩn bị đại hội thành viên theo quy định tại Điều 31, 32 và 33 Luật Hợp tác xãkhoản 2 Điều 32 Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

- Đại hội thành viên biểu quyết và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện để thực hiện chuyển đổi hợp tác xã theo quy định tại Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012.

Bước 2: Thực hiện giải thể tự nguyện

Hợp tác xã giải thể tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã 2012. Thủ tục giải thể tự nguyện tiến hành theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

Hội đng giải thể thực hiện các công việc được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã 2012, tham khảo theo trình tự như sau:

- Lập báo cáo kiểm kê, đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động và tài chính của hợp tác xã theo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã và Thông tư 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, lưu ý các nội dung sau đây:

+ Xác định giá trị tài sản, vốn, quỹ quy định tại Điều 48 Luật Hợp tác xã.

+ Xác định và phân loại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả (bao gồm: nbảo hiểm xã hội; nợ người lao động; n các tổ chức, cá nhân khác; nợ thuế, v.v.); danh sách chủ nợ và người vay nợ; nguồn gốc nợ và giá trị nợ.

+ Lập danh sách thành viên, người lao động, các nghĩa vụ của hợp tác xã đối với các đối tượng trên.

+ Lập danh sách các hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ của hợp tác xã với các đối tượng trên (ngoài hợp đồng lao động).

- Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng kinh tế của hợp tác xã và thông báo công khai cho thành viên, người lao động, cá nhân và các tổ chức có liên quan về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng, xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã theo Điều 49, Luật Hợp tác xã 2012 và Thông tư 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã giải thể, phá sản.

- Nếu các thành viên, người lao động, cá nhân và các tổ chức có liên quan đến hợp tác xã chấp thuận phương án giải thể tự nguyện, Hội đng giải thể lập biên bản nhất trí phương án giải thể tự nguyện với các nhóm đối tượng trên.

- Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (nếu có) theo Điều 16 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãkhoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 8/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 28/5/2019).

- Hợp tác xã gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

- Cơ quan đăng ký hợp tác xã ra xác nhận về việc giải thể tự nguyện của hợp tác xã theo quy định tại Điều 17 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT và sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.

c 3: Thành lập tổ chức mới theo quy định pháp luật.

Việc thành lập tổ chức mới được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với tổ chức mới tương ứng.

2. Xử lý các vấn đề liên quan

- Trong trường hợp thành viên có nhu cầu ra khỏi hợp tác xã trước thời hạn giải thể tự nguyện thì thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Hợp tác xã 2012 và phải giải quyết xong trước khi tiến hành giải thể tự nguyện hợp tác xã. Đối với các thành viên khác, sẽ được hoàn trả giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 49 Luật Hợp tác xã 2012.

- Các vấn đề liên quan đến tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn: Đối với các tài sản không chia, tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn gốc từ hỗ trợ của nhà nước thì xử lý theo Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã giải thể tự nguyện phá sản. Các tài sản còn lại của hợp tác xã đã được báo cáo kiểm kê, nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì tiến hành thanh lý theo Điều 49, Luật Hợp tác xã 2012.

- Các vấn đề về chính sách hỗ trợ của nhà nước: Các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho hợp tác xã hết hiệu lực kể từ thời điểm hợp tác xã thông báo giải thể tự nguyện.

- Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.

Trên đây là hướng dẫn về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, đề nghị các cơ quan gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
;
- Thành viên BCĐ đổi mới, ph
át triển KTTT, HTX;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể: Hội Nông dân Việt N
am, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cu Chiến Binh Việt Nam;
- Sở KH & ĐT các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;
- Văn phòng đổi mới, phát triển KTTT, HTX;
- Lưu: VT, HT
X.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/06/2019 về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.490

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61
server251