Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3569/UBND-KT 2021 hoạt động kinh doanh ăn uống Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3569/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Thị Thắng
Ngày ban hành: 27/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3569/UBND-KT
Về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Y tế;
- Sở Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 4785/SCT-VP ngày 26 tháng 10 năm 2021 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động sau:

- Đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh).

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu sau (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới; nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch):

+ Thời gian hoạt động: kết thúc trước 21 giờ 00 hàng ngày.

+ Công suất hoạt động: tối đa 50%.

+ Không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

2. Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, giao Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm: đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 và Thành phố Thủ Đức tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố làm cơ sở để tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.

3. Giao các Sở, ban, ngành chức năng chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo thực hiện đúng điểm 1 và điểm 2 Công văn này. Cụ thể:

3.1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố.

3.2. Sở Du lịch hướng dẫn về hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch trên địa bàn Thành phố.

3.3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giám sát việc đăng ký, quét mã QR, khai báo y tế điện tử tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên hệ thống an toàn Covid-19 phục vụ kiểm soát, truy vết, khoanh vùng nhanh khi cần thiết.

3.4. Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế.

4. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa, nguyên liệu cho thị trường; đồng thời phối hợp các Sở ban ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp các Sở ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động khi chưa đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, không chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát tại địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay các hành vi kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UB MTTQ VN TPHCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng KT; VX;
- Lưu: VT, (KT/AT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3569/UBND-KT ngày 27/10/2021 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!