Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3256/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3256/VPCP-NN
V/v: triển khai Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ;Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
- Tổng công ty Cao su Việt Nam;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1156 BC/BNN-HTX ngày 23 tháng 5 năm 2005) về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Cao su Việt Nam và các đơn vị thuộc bộ sớm hoàn thành phương án sắp xếp nông, lâm trường quốc doanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 3 năm 2005; có kế hoạch cụ thể thẩm định phương án sắp xếp nông, lâm trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2005.

2. Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT: Nguyễn Tấn Dũng;
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ: KTTH, ĐMDN, ĐP, V4, TH;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3256/VPCP-NN ngày 13/06/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.142

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!