Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3232/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) khi các doanh nghiệp đánh giá lại TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3232/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 3232/TCT-CS
V/v trích khấu hao TSCĐ khi đánh giá lại giá trị TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 730/CT-KTT ngày 23/11/2007 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) khi các doanh nghiệp đánh giá lại TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu hao TSCĐ trong trường hợp doanh nghiệp Nhà nước định giá lại TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa: Tại điểm 5, Điều 4, Mục II, Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

“Nguyên giá TSCĐ trong doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

a. Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quy định của pháp luật;

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập Biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao lũy kế của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo các quy định hiện hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp sau khi đánh giá lại TSCĐ các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ có thay đổi thì nguyên giá TSCĐ, giá trị khấu hao lũy kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo kết quả đánh giá lại của Hội đồng thẩm định giá. Trường hợp giá trị đánh giá lại phát sinh chênh lệch tăng so với nguyên giá TSCĐ ban đầu thì thời gian sử dụng còn lại (áp dụng để trích khấu hao) sẽ được xác định theo quy định tại Điều 10, Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ nêu trên.

Doanh nghiệp chỉ thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo nguyên giá mới (đã định giá lại) khi chính thức trở thành công ty cổ phần. Trong thời gian chuyển đổi, doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo nguyên giá cũ.

2. Đối với các trường hợp doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thực hiện đánh giá lại TSCĐ, nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm 5, Điều 4, Mục II, Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ nêu trên thì thực hiện khấu hao TSCĐ theo nguyên giá TSCĐ đánh giá lại.

3. Đối với các trường hợp DNTN hoặc Công ty TNHH tự định giá lại TSCĐ:

- Trường hợp DNTN hoặc Công ty TNHH tự định giá lại TSCĐ không theo quy định của pháp luật thì không chấp nhận nguyên giá TSCĐ do định giá lại.

- Trường hợp DNTN hoặc Công ty TNHH tự định giá lại TSCĐ theo quy định của pháp luật thì:

Tại khoản 1 và Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định việc người nộp thuế bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

“1. Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan quản lý thuế có căn cứ cho rằng người nộp thuế khai chưa đủ hoặc chưa đúng các yếu tố làm cơ sở xác định số thuế phải nộp, đã yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung nhưng người nộp thuế không khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế…

3. Hạch toán giá bán hàng hóa, dịch vụ không đúng với thực tế thanh toán làm giảm doanh thu tính thuế hoặc hạch toán giá mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm tăng chi phí, tăng thuế GTGT được khấu trừ, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, hoặc khai chưa đủ, chưa đúng các yếu tố làm cơ sở xác định số thuế phải nộp…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tự định giá lại TSCĐ, nếu giá trị định giá TSCĐ không đúng với giá thực tế của TSCĐ trên thị trường thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị định giá lại. Trường hợp doanh nghiệp vẫn không chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có quyền ấn định nguyên giá TSCĐ. Căn cứ để ấn định quy định tại Điều 27, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn tại cùng thời điểm để hướng dẫn các đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3232/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) khi các doanh nghiệp đánh giá lại TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.345
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41