Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3178/BTTTT-QLDN báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 3178/BTTTT-QLDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành: 14/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3178/BTTTT-QLDN
V/v Báo cáo thực hiện Ngh quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 7464/VPCP-KGVX ngày 06/9/2016 ca Văn phòng Chính ph về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:

Căn cứ Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, giải pháp ch yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định s 957/QĐ-BTTTT ngày 03/6/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên, trong Quý III, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai các nội dung sau:

1. Nghiên cu các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông:

Nhm tìm hiểu phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các ch tiêu xếp hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia liên quan đến lĩnh vc thông tin và truyn thông, cung cấp thông tin đ các t chức quốc tế có căn cứ xác thực đ xếp hạng; đồng thời làm tài liệu tham kho, định hướng trong trin khai chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng báo cáo nghiên cứu các chỉ s năng lực cạnh tranh, gồm những nội dung chính sau:

- Báo cáo về việc đánh giá ch số năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Việt Nam của các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quc tế trong xây dựng các ch tiêu và đánh giá năng lực cạnh tranh về thông tin và truyền thông.

- Báo cáo đề xuất, kiến nghị phương pháp đánh giá nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đề xut giải pháp cung cấp thông tin tới các tổ chức đánh giá năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước.

Hiện báo cáo đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2016 để làm căn cứ trin khai các nhiệm vụ tiếp theo.

2. Về việc ban hành các Nghị định quy định Điều kiện kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có Điều kiện thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bn quy phạm pháp luật vĐiều kiện đầu tư kinh doanh, rà soát, bãi b các Điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, tạo Điều kiện thuận lợi đ các doanh nghiệp tham gia vào thị trường thông tin và truyn thông, trong Quý III, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng, trình Chính ph ban hành Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định chi Tiết Điều kiện kinh doanh sn phm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

- Xây dựng, trình Chính ph ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Sa đổi, b sung một sĐiều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính ph quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành một sĐiều ca Luật Vin thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang nghiên cứu, xây dựng dự tho Nghị định sa đi, b sung một sĐiều của Nghị định s 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 Quy định về hoạt động in. Dự kiến, Dự thảo sẽ hoàn thiện và gi xin ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong Quý IV/2016.

3. Về chuẩn hóa thủ tục hành chính:

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 4268/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2015 về việc phê duyệt Danh Mục Th lục hành chính được chun hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định s 453/QĐ-BTTTT ngày 30/3/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới/th tục hành chính được sa đi, bổ sung/th tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ/th tục hành chính gi nguyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông đ chun hóa nội dung cụ th cho từng th tục hành chính.

- Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tham mưu, đ xut Th tướng Chính ph ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 Phê duyệt Phương án đơn gin hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ s in thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đang trin khai việc cập nhật bộ th tục hành chính thuộc thm quyn quản lý ca Bộ đã được chun hóa trên cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Dự kiến hoàn thành trước 15/10/2016.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã đăng tải toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Bộ lên Cổng thông tin điện tử của Bộ và thực hiện niêm yết, công khai theo quy định.

4. Về tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của ngưi dân về thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện các nội dung sau:

- Đăng tải nội dung trả lời các phản ánh, kiến nghị của địa phương tại Mục “Trả lời kiến nghị từ địa phương” trên Cng thông tin của Bộ;

- Xây dựng và vận hành chuyên Mục “Hi - Đáp” trên Cng thông tin của Bộ (trong Quý III, chuyên Mục đã tiếp nhận và xử lý trên 240 câu hỏi, kiến nghị).

- Thực hiện tiếp nhận và trả lời các câu hỏi, kiến nghị thông qua email và điện thoại của ban biên tập Cổng thông tin điện tcủa Bộ (trung bình tiếp nhận 10 câu hi/ngày).

Về dịch vụ công trực tuyến, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang cung cấp 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên Cng thông tin của Bộ.

5. Về công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết:

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2216/BTTTT-TTCS ngày 01/7/2016 về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ- CP, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, ph biến quán triệt thc hiện Nghị quyết.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ch đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, quán triệt ph biến Nghị quyết sâu rộng trong các ngành, các cấp; đồng thời đã yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường theo dõi, giám sát và truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016, đề nghị Văn phòng Chính phủ tng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (đ b/c);
- Các Thứ trư
ng;
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ: CNTT, PC;
- Cục: VT. ATTT
, XBIPH;
- TTTT;
- Lưu: VT, QLDN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3178/BTTTT-QLDN báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Quý III năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.212.130