Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3111/ĐKVN-TC năm 2013 về thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới kể từ 01/01/2014 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3111/ĐKVN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 19/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3111/ĐKVN-TC
V/v thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới kể từ 01/01/2014.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ngày 15 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 165/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, kể từ 01/01/2014 việc thu phi kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003. Cụ thể như sau:

1. Phí kiểm tra cần cẩu

1.1. Phí kiểm tra lần đầu (trước khi đưa vào sử dụng) đối với cần cẩu áp dụng như sau:

Biểu số 1:

Số TT

Tải trọng làm việc an toàn (SWL)

Mức phí (đồng)

1

Đến 5 tấn

510.000

2

Trên 5 tấn đến 25 tấn

1.615.000

3

Trên 25 tấn đến 50 tấn

2.635.000

4

Trên 50 tấn

2.635.000 +(SWL-50) x 5.100

1.2. Việc kiểm tra hàng năm về định kỳ đối với cần cẩu phải thực hiện đồng thời với kiểm tra thử tải cần cẩu nên Phí kiểm tra hàng năm, định kỳ cần cẩu được tính bằng tổng số phí kiểm tra cần cẩu cộng (+) với phí thử tải cần cẩu. Cụ thể như sau:

a. Phi kiểm tra cần cẩu được tính bằng mức phí nêu tại Biểu 2 nhân với hệ số tuổi cần cẩu nêu tại Biểu 3.

Biểu số 2:

Số TT

Tải trọng làm việc an toàn (SWL)

Mức phí (đồng)

1

Đến 3 tấn

255.000

2

Trên 3 tấn đến 5 tấn

425.000

3

Trên 5 tấn đến 10 tấn

595.000

4

Trên 10 tấn đến 20 tấn

765 .000

5

Trên 20 tấn đến 35 tấn

935.000

6

Trên 35 tấn đến 50 tấn

1.275.000

7

Trên 50 tấn đến 100 tấn

1.904.000

8

Trên 100 tấn

2.550.000

Biểu số 3:

Số TT

Tuổi thiết bị nâng

Hệ số

1

Đến 12 năm

1,0

2

Trên 12 năm đến 24 năm

1,2

3

Trên 24 năm

1,5

Trong trường hợp không có tài liệu để chứng minh tuổi của thiết bị nâng (cần cẩu) thì tuổi của thiết bị nâng sẽ được áp dụng theo mục 1 Biểu số 3 nêu trên.

b. Phí thử tài cần cẩu áp dụng như sau:

Biểu số 4:

Số TT

Tải trọng làm việc an toàn (SWL)

Mức phí (đồng)

1

Đến 5 tấn

170.000

2

Trên 5 tấn đến 25 tấn

255.000

3

Trên 25 tấn đến 50 tấn

333.200

4

Trên 50 tấn

333.200 + (SWL-50) x 3.400

Ví dụ: Một ô tô có lắp một cần cẩu có sức nâng 10 tấn, tuổi của cần cẩu là 13 năm. Phí kiểm tra cần cẩu và thử tải được tính như sau:

Phí kiểm tra và thử tải cần cẩu: 595.000 đ x 1,2 + 255.000 đ - 969.000 đồng

2. Phí kiểm kiểm tra xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG

2.1. Phí kiểm tra lần đầu (trước khi đưa vào sử dụng) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

Biểu số 5:

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,3 m3

527.000

2

Trên 0,3 m3 đến 1,0 m3

527.000 + (V-0,3) x 34.000

3

Trên 1,0 m3 đến 2,5 m3

550.800 + (V-1,0) x 17.000

4

Trên 2,5 m3 đến 5,0 m3

576.300 + (V-2,5) x 13.600

5

Trên 5,0 m3 đến 10 m3

610.300 + (V-5,0) x 10.200

6

Trên 10 m3

661.300 + (V-10) x 6.800

2.2. Phí kiểm tra vận hành (hàng năm) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

Biểu số 6:

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,05 m3

85.000

2

Trên 0,05m m3 đến 0,1 m3

127.500

3

Trên 0,1 m3 đến 2 m3

127.500 +(V-0,1)  x 51.000

4

Trên 2 m3 đến 10 m3

224.400 + (V-2) x 17.000

5

Trên 10 m3 đến 25 m3

360.400 + (V-10) x 10.200

6

Trên 25 m3

513.400 + (V-25) x 5.100,
tối đa 2.720.000

2.3. Phí kiểm tra chu kỳ 03 năm (đã bao gồm phí kiểm tra hàng năm, kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

Biểu số 7

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,05 m3

212.500

2

Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3

297.500

3

Trên 0,1 m3 đến 2 m3

297.500 + (V-0,1) x  221.000

4

Trên 2 m3 đến 10 m3

717.400 + (V-2) x 42.500

5

Trên 10 m3 đến 25 m3

1.057.400 + (V-10) x 32.300

6

Trên 25 m3

1.541.900 + (V-25) x 22.100,
tối đa 5.440.000

2.4. Phí kiểm tra chu kỳ 06 năm (đã bao gồm phí kiểm tra hàng năm, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra bên trong và thu áp lực) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG án dụng như sau:

Biểu số 8

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,05 m3

340.000

2

Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3

467.500

3

Trên 0,1 m3 đến 2 m3

467.500 + (V-0,1) x 391.000

4

Trên 2 m3 đến 10 m3

1.210.400 + (V-2) x 68.000

5

Trên 10 m3 đến 25 m3

1.754.400 + (V-10) x 54.400

6

Trên 25 m3

2.570.400 + (V-25) x 39.100,
tối đa 8.160.000

Ví dụ: Một xe ô tô tải chở nhiên liệu LPG có thể tích bình nhiên liệu (V) là 15 m3 có chu kỹ kiểm tra đối với bình chở nhiên liệu là 3 năm (kiểm tra bên ngoài + kiểm tra bên trong) thì mức phí kiểm tra sẽ được tính như sau:

Phí kiểm tra bình LPG = 1.057.400+(15-10) x 32.300 = 1.218.900đ.

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị lắp đặt trên xe cơ giới áp dụng theo quy định của Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính là: 50.000 đồng/giấy.

Trong quá trình triển khai việc tính và thu phí theo quy định mới, nếu có gì bất cập đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Đăng kiểm Việt Nam để được xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để c/d);
- Lưu VP, CN, VAR, TC.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3111/ĐKVN-TC năm 2013 về thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới kể từ 01/01/2014 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116