Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 261/HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Phượng Vỹ
Ngày ban hành: 20/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC HỢP TÁC XÃ VÀ PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 261/HTX
V/v cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2004

Kính gửi:

Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP , ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương và sự nỗ lực của các chủ trang trại, kinh tế trang trại đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều mô hình trang trại làm ăn giỏi xuất hiện. Kinh tế trang trại đã có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và phát triển kinh tế và tạo việc làm trong nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế trang trại còn có một số tồn tại trong đó có việc nhiều trang trại chưa được đăng ký hoạt động và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận đã ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện các chính sách đối với kinh tế trang trại.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, cho các chủ trang trại quan hệ giao dịch với các tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế - xã hội để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và được hưởng các chính sách đối với trang trại. Trên cơ sở kinh nghiệm của 5 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn hướng dẫn đăng ký hoạt động của các trang trại như sau:

1. Đối với những trang trại có đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp thì đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

2. Đối với những trang trại không đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp, triển khai cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

3. Việc cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu sau:

a. Thủ tục đơn giản, gọn nhẹ.

b. Đối tượng được xét cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải đạt 1 trong 2 tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân năm và quy mô sản xuất quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, ngày 23/6/2000 và Thông tư số 74/2003/TT-BNN , ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại.

c. Sử dụng đất đai hợp pháp, không có tranh chấp (có GCN quyền sử dụng ruộng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất để sản xuất)

4. Thủ tục để cấp giấy chứng nhận:

a. Đối với chủ trang trại:

- Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất, kinh doanh của trang trại theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại hoạt động.

- Nộp bản sao hợp lệ (có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất hộ đang sử dụng không có sự tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND xã xác nhận.

b. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện hoặc phòng có chức năng quản lý nông lâm nghiệp và thủy sản (nếu huyện không có Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn về thủ tục, nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nếu xét thấy không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, phải trả lời bằng văn bản cho đối tượng đề nghị cấp.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, phải đề nghị UBND huyện cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

5. Theo dõi tình hình hoạt động của trang trại và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng có chức năng quản lý nông, lâm nghiệp và thủy sản cấp huyện có nhiệm vụ:

a. Theo dõi tình hình hoạt động của các trang trại về quy mô sản xuất kinh doanh; giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân hàng năm của trang trại.

b. Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các trường hợp sau:

- Trang trại chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Trang trại có quy mô sản xuất giảm xuống dưới mức quy định, hoặc trong ba năm liền trang trại vẫn không đạt tiêu chuẩn quy định về giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân năm trong điều kiện sản xuất bình thường.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định theo thẩm quyền để tổ chức cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo bằng văn bản về Cục Hợp tác xã và PTNT – Bộ Nông nghiệp và PTNT để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (thay báo cáo);
- Ban KT Trung ương (thay báo cáo);
- Bộ Tài chính (thay báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay báo cáo);
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thay báo cáo);
- Tổng Cục thống kê (thay báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (thay báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (biết để chỉ đạo).
- Lưu: VP, Cục HTX và PTNT

CỤC TRƯỞNG CỤC HỢP TÁC XÃ VÀ PTNT
Nguyễn Phượng Vỹ


BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI

NĂM ………………………

Họ và tên chủ trang trại:

Loại hình sản xuất:

Địa Điểm sản xuất:

STT

Tên sản phẩm và dịch vụ

Năm bắt đầu đầu tư

Chu kỳ sản xuất (năm)

Quy mô sản xuất

Năng suất hiện nay (hoặc dự kiến)

Sản lượng thu hoạch trong năm

Giá bán sản phẩm

Giá trị sản lượng thu được trong năm

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn vị tính

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10=6x8)

(11)

(12)

(13)

(14=10x12)

Cộng

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
(Nơi trang trại hoạt động)
(Ký tên, đóng dấu)

…….., ngày … tháng … năm ……….
Chủ trang trại
(ký tên)

UBND TỈNH …………………..
UBND huyện (thị xã).......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THÀNH PHỐ, THỊ XÃ) …………………

Căn cứ tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCKT,
ngày 23/06/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê và Thông tư số 74/2003/TT-BNN ,
ngày 04/07/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại,

CHỨNG NHẬN

Ảnh 3x4

Trang trại của Ông (bà) ………………………………. Năm sinh ...................................................

Hộ khẩu thường trú.................................................................................................................

ĐẠT TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI

Địa Điểm trang trại: ................................................................................................................

Loại hình sản xuất kinh doanh của trang trại.............................................................................

……….., ngày …… tháng …… năm ……
TM. UBND huyện, thị xã ………….
Chủ tịch

Số: ……/………/CNKKTT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 261/HTX ngày 20/05/2004 về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại do Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!