Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 231 TCTK/PPCĐ danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp

Số hiệu: 231TCTK/PPCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231 TCTK/PPCĐ
V/v: Danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Viện, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để phục vụ cho việc phân loại loại hình kinh tế trong thống kê, Tổng cục yêu cầu các Vụ, Viện, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW thống nhất thực hiện danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra và báo cáo thống kê (gửi kèm theo công văn này).

Việc áp dụng danh mục này được quy định cụ thể như sau:

1. Danh mục (và mã số) này được áp dụng thống nhất trong các chế độ điều tra và báo cáo thống kê.

2. Đối với chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp được phân tổ thành các loại hình kinh tế như sau:

a/ Đối với báo cáo nhanh. Phân theo 3 loại hình kinh tế:

- Kinh tế Nhà nước. Bao gồm các đơn vị có mã số: 110, 121, 131, 410, 421, 422, 430, 440 và 451, 461.

- Kinh tế ngoài Nhà nước. Bao gồm các đơn vị có mã số 122, 132, 140, 150, 200, 300, 423, 452, 462.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Bao gồm các đơn vị có mã số 161, 162, 163.

b/ Đối với báo cáo chính thức 6 tháng và năm.

- Đối với các chỉ tiêu tổng hợp (tài khoản quốc gia, lao động,...) phân theo 5 loại hình kinh tế như sau:

+ Kinh tế Nhà nước. Bao gồm các đơn vị có mã số 110, 121, 131, 410, 421, 422, 430, 440 và 451, 461.

+ Kinh tế tập thể. Bao gồm các đơn vị có mã số 200, 423, 452, 462.

+ Kinh tế cá thể. Bao gồm các đơn vị có mã số 300.

+ Kinh tế tư nhân. Bao gồm các đơn vị có mã số 122, 132, 140, 150.

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Bao gồm các đơn vị có các mã số 161, 162, 163.

- Đối với một số chuyên ngành tùy theo yêu cầu thông tin có thể phân loại chi tiết hơn và được quy định cụ thể trong chế độ báo cáo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Vụ Phương pháp, Chế độ Thống kê để trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vụ PPCĐ
- Lưu VP

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Lê Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ÁP DỤNG TRONG ĐIỀU TRA, BÁO CÁO THỐNG KÊ
(Kèm theo Công văn số 231 TCTK/PPCĐ ngày 17/4/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

PHẦN I. DANH MỤC ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Mã số

Danh mục

100

Doanh nghiệp

110

Doanh nghiệp nhà nước

111

Doanh nghiệp nhà nước trung ương

112

Doanh nghiệp nhà nước địa phương

120

Công ty trách nhiệm hữu hạn

121

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước

122

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân

130

Công ty cổ phần

131

Công ty cổ phần nhà nước

132

Công ty cổ phần khác

140

Công ty hợp danh

150

Doanh nghiệp tư nhân

160

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

161

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

162

Liên doanh giữa nước ngoài với doanh nghiệp nhà nước

163

Liên doanh giữa nước ngoài với các đơn vị khác ở trong nước

200

Đơn vị kinh tế tập thể

300

Đơn vị kinh tế cá thể

400

Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, hiệp hội

410

Cơ quan nhà nước

420

Đơn vị sự nghiệp

421

Đơn vị sự nghiệp công

422

Đơn vị sự nghiệp bán công

423

Đơn vị sự nghiệp dân lập

430

Đơn vị của tổ chức chính trị

440

Đơn vị của tổ chức chính trị – xã hội

450

Đơn vị của tổ chức xã hội – nghề nghiệp

451

Đơn vị của Nhà nước

452

Đơn vị ngoài Nhà nước

460

Đơn vị của tổ chức xã hội và các đơn vị khác

461

Đơn vị của Nhà nước

462

Đơn vị ngoài Nhà nước

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ CÁCH SẮP XẾP

100. Doanh nghiệp (DN):

DN là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

DN được xếp vào 6 loại lớn như sau:

110. DN nhà nước (DNNN):

Xếp vào loại này các DN được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật DNNN, bao gồm:

DNNN tổ chức dưới hình thức DN độc lập, Tổng công ty, DN thành viên của Tổng công ty có 100% vốn nhà nước;

Liên doanh mà các bên đều là DNNN.

DN nhà nước được tách thành 2 loại:

111. DN nhà nước trung ương. Bao gồm DN nhà nước do các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, các Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các Tổng công ty 91 quản lý.

112. DN nhà nước địa phương. Bao gồm DN nhà nước do UBND địa phương quản lý.

120. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH):

Bao gồm:

121. Công ty TNHH nhà nước

Xếp vào loại này các công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ DNNN, DN của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

122. Công ty TNHH tư nhân

Xếp vào loại này các công ty TNHH mà chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên) hoặc các thành viên (đối với công ty TNHH có 2 thành viên trở lên) là tư nhân (100% vốn tư nhân).

130. Công ty cổ phần:

Bao gồm:

131. Công ty cổ phần nhà nước

Xếp vào loại này các công ty cổ phần trong đó Nhà nước là cổ đông có cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt.

- Cổ phần chi phối của Nhà nước gồm hai loại: cổ phần nhà nước chiếm trên 50% tổng số cổ phần của DN và cổ phần nhà nước ít nhất gấp 2 lần cổ phần của cổ đông lớn nhất khác trong DN.

- Cổ phần đặc biệt là cổ phần của Nhà nước trong một số DN mà Nhà nước không có cổ phần chi phối nhưng có quyền quyết định một số vấn đề quan trọng của DN theo thỏa thuận trong Điều lệ DN.

132. Công ty cổ phần khác

Xếp vào loại này các công ty cổ phần còn lại ngoài công ty cổ phần Nhà nước.

Bao gồm: Công ty cổ phần trong nước mà tất cả cổ đông là tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước; Công ty cổ phần trong nước có cổ đông là Nhà nước nhưng Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt.

140. Công ty hợp danh

Là doanh nghiệp, trong đó:

Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; Ngoài các thành viên hợp

danh có thể có thành viên góp vốn;

Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín

nghề nghiệp, chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đóng góp.

Công ty hợp danh không đuợc phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.

150. DN tư nhân

DN tư nhân là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN.

160. DN có vốn đầu tư nước ngoài

Xếp vào loại này các DN 100% vốn đầu tư nước ngoài và DN liên doanh, được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài.

Bao gồm:

161. DN 100% vốn nước ngoài

162. Liên doanh giữa nước ngoài với DN nhà nước.

163. Liên doanh giữa nước ngoài với các đơn vị khác ở trong nước.

200. Đơn vị kinh tế tập thể.

Bao gồm:

1. Hợp tác xã được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc hợp tác xã.

300. Đơn vị kinh tế cá thể:

Bao gồm hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các khu vực nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ không tham gia hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã và chưa đăng ký thành lập DN.

400. Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, hiệp hội:

410. Cơ quan nhà nước

Bao gồm các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp.

420. Đơn vị sự nghiệp.

Bao gồm các đơn vị hoạt động trong các ngành y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thông tin, phát thanh, truyền hình, thể thao. Các đơn vị sự nghiệp được tách riêng:

421. Đơn vị sự nghiệp công

Gồm các đơn vị sự nghiệp do nhà nước thành lập, quản lý và cấp ngân sách hoạt động.

422. Đơn vị sự nghiệp bán công

Gồm các đơn vị sự nghiệp thành lập trên cơ sở liên kết giữa tổ chức nhà nước với các tổ chức không phải nhà nước hoặc các cá nhân theo phương thức: thành lập mới, chuyển toàn bộ hoặc một phần từ đơn vị công lập để cùng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý, điều hành mọi hoạt động theo quy định của pháp luật.

423. Đơn vị sự nghiệp dân lập

Gồm các đơn vị sự nghiệp do một tổ chức đứng ra thành lập, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và quản lý điều hành mọi hoạt động theo quy định của pháp luật.

430. Đơn vị của tổ chức chính trị

Gồm các đơn vị thuộc các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam.

440. Đơn vị của tổ chức chính trị – xã hội

Gồm các đơn vị của tổ chức chính trị – xã hội mà nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước: Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân.

450. Đơn vị của tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Đơn vị của tổ chức xã hội – nghề nghiệp bao gồm:

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà văn, Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Sân khấu, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Tổng hội Y học, Hội Kiến trúc sư, Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt, Hội Điện lực, Hội Nhạc sỹ, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Nghệ sỹ múa,...

Đơn vị của tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tách riêng:

451. Đơn vị của Nhà nước

Gồm các đơn vị mà nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà nước

452. Đơn vị ngoài Nhà nước

Gồm các đơn vị thuộc tổ chức xã hội – nghề nghiệp mà kinh phí hoạt động chủ yếu do hội viên đóng góp.

460. Đơn vị của tổ chức xã hội và các đơn vị khác.

Bao gồm các đơn vị của các hiệp hội khác ngoài các tổ chức xã hội – nghề nghiệp kể trên, như: Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội Khuyến học, Hội Người mù, Hội Phật giáo, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như nhà thờ, đền, chùa,...

Đơn vị của tổ chức xã hội và các đơn vị khác được tách riêng:

461. Đơn vị của Nhà nước.

Gồm các đơn vị mà nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

462. Đơn vị ngoài Nhà nước.

Gồm các đơn vị thuộc tổ chức xã hội mà kinh phí hoạt động chủ yếu do hội viên đóng góp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 231 TCTK/PPCĐ về danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê do Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


69.978

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!