Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 231/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 231/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Tạ Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 17/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh

Ngày 17/01/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn 231/TCT-TNCN hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

Hộ nộp thuế khoán nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên thì cơ quan thuế bán hóa đơn quyển và nộp bổ sung thuế nếu doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán.

Nếu không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên thì cơ quan thuế bán hóa đơn bán lẻ từng số, theo đó:
- Doanh thu trên hóa đơn lẻ là doanh thu ngoài khoán;
- Cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh và nộp thuế ngay khi nhận hóa đơn mà không trừ vào số thuế khoán phải nộp.

Cũng theo công văn, trường hợp hộ cho thuê nhà không có hợp đồng thì nộp theo phương pháp thuế khoán; do đó nếu có phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số thì nộp thuế theo từng lần phát sinh hóa đơn.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 3270/CT-THNVDT ngày 01/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kiến nghị về thuế đối với hộ cho thuê nhà nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số

- Tại điểm 3, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

"3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:

…d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ; …"

- Tại điểm a.1.2.2, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn:

"a.1.2.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh."

- Tại tiết b, khoản 10 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế:

"b) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh."

- Tại Mục VIII, Phần C công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"… Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số từ 01/7/2013 phải khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh trên hóa đơn và nộp thuế GTGT, thuế TNCN trước khi nhận hóa đơn…"

- Tại Mục IX, Phần C công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Từ 1/7/2013, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh không phân biệt hợp đồng đã ký từ trước 1/7/2013, không phân biệt kỳ thanh toán trên hợp đồng."

2. Quy định về khai thuế đối với hộ cho thuê nhà

Tại Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"1. Nguyên tắc khai thuế

Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế GTGT và thuế TNCN như sau:

a) Khai thuế theo quý

… Doanh thu khai thuế trong quý là doanh thu phát sinh trong quý theo thời hạn thuê trên hợp đồng. …

b) Khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh

Hộ, cá nhân có tài sản cho thuê thực hiện khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng…"

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì:

- Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Đối với hộ nộp thuế khoán nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên thì cơ quan thuế bán hóa đơn quyển và nộp bổ sung thuế nếu doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán.

Đối với hộ khoán không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên thì cơ quan thuế bán hóa đơn bán lẻ theo từng số, doanh thu trên hóa đơn lẻ là doanh thu ngoài khoán, cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh và nộp thuế ngay khi nhận hóa đơn mà không trừ vào số thuế khoán phải nộp.

- Đối với hộ cho thuê nhà

Căn cứ các quy định nêu trên thì hộ cho thuê nhà được xác định là hộ nộp thuế theo kê khai, không phải hộ nộp thuế khoán. Việc lập bộ để thu theo hình thức khoán đối với hộ cho thuê nhà chỉ áp dụng đối với trường hợp không có hợp đồng, không xác định được doanh thu.

Trường hợp hộ cho thuê nhà không có hợp đồng dẫn đến việc cơ quan thuế phải ấn định thì nộp thuế theo phương pháp khoán như các hộ kinh doanh khác, nếu có phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số thì nộp thuế theo từng lần phát sinh hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 231/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36