Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2291/LĐTBXH-PC năm 2017 tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2291/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 09/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/LĐTBXH-PC
V/v tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021, trong đó giao: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án 31). Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 31, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo ở các cơ quan chủ trì Tiểu Đề án, địa phương để tiếp tục thực hiện Đề án 31 giai đoạn 2017 - 2021.

2. Trên cơ sở nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 705/QĐ-TTg , các cơ quan trung ương, địa phương xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn từ 2017 - 2021 và kế hoạch chi tiết cho từng năm, bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Mục đích, yêu cầu;

- Các hoạt động cụ thể, sản phẩm hoặc chỉ tiêu cần đạt của từng hoạt động;

- Cơ quan thực hiện;

- Thời gian, tiến độ, kinh phí và cách thức triển khai thực hiện.

3. Về kinh phí

Tại Mục V Quyết định số 705/QĐ-TTg quy định kinh phí Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hp pháp khác (nếu có). Căn cứ nhiệm vụ tại Chương trình này, các bộ, ngành liên quan, cơ quan ở trung ương và địa phương xây dựng dự toán thực hiện chương trình và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hằng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động là khoản kinh phí riêng, không thuộc kinh phí của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, thành phố.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện như sau:

3.1. Đối với kinh phí do ngân sách trung ương cấp

- Căn cứ nội dung hoạt động tại Quyết định số 31 và Quyết định số 705/QĐ-TTg , đề nghị các cơ quan chủ trì các Tiểu Đề án phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tổng mức kinh phí cho từng Tiểu Đề án và phân kỳ kinh phí theo từng năm, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, tổng hợp gửi Bộ Tài chính để có cơ sở bố trí ngân sách theo quy định.

- Riêng đối với các hoạt động của năm 2017, các cơ quan trung ương chủ trì các Tiu Đề án lập kế hoạch và dự toán kinh phí gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/6/2017 (kèm theo kế hoạch tổng thể) để tổng hợp chung gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán theo quy định.

3.2. Đối với kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương

Kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương do ngân sách địa phương bố trí. Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc chương trình này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nội dung hoạt động của Đề án thuộc địa phương mình lập dự toán kinh phí trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với Ban Điều hành Đề án Trung ương

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ trên phạm vi cả nước;

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước nhằm đ ra các giải pháp tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Đề án; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án.

4.2. Đối với Ban thực hiện Đề án ở địa phương

- Chỉ đạo, hướng dẫn, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Đề án;

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban điều hành Đề án Trung ương tại Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (thông qua các Tiểu Đề án và thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực là Tổ thư ký Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: chị Nguyễn Thùy Dương, điện thoại 0438.269.545, di động: 0912.978.908, email: duongngt@molisa.gov.vn) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Tổng liên đoàn La
o động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- S
LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2291/LĐTBXH-PC năm 2017 tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146