Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2274/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2274/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH Better Resin

 

Ngày 07/06/2005, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1729 TCT/ĐTNN trả lời Công ty TNHH Better Resin về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004, nay Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã được hưởng đến ngày 01/01/2004)."

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 trong đó đã hướng dẫn cụ thể việc xác định thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN còn lại nêu tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế TNDN và hướng dẫn nêu trên thì việc ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Better Resin được xác định như sau: Theo Giấy phép đầu tư số 1745/GP ngày 21/11/1996 thì Công ty TNHH Better Resin được miễn thuế TNDN 02 năm, kể từ năm kinh doanh có lãi, thực tế năm 2001 Công ty bắt đầu có lãi nên đến hết năm 2002 Công ty đã hết thời gian ưu đãi miễn thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư. Vì vậy, Công ty không còn thời gian ưu đãi còn lại để được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn nêu trên.

Về thuế suất và thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi: trường hợp thực tế Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp thì Công ty tiếp tục được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN và thời hạn áp dụng theo Giấy phép đầu tư đã cấp.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương khi kiểm tra, thanh tra đối với Công ty TNHH Better Resin phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN, số thuế Công ty được miễn, giảm được xác định trên cơ sở điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng theo hướng dẫn tại điểm 2.1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Công văn này thay thế công văn số 1729 TCT/ĐTNN ngày 07/06/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Better Resin và Cục Thuế tỉnh Bình Dương xác định nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2274/TCT-PC ngày 16/06/2008 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!