Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 224/TTG-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 224/TTg-ĐMDN
V/v VNPost góp vốn vào Ngân hàng TMCP Liên Việt

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 167/BTC-TCNH ngày 06 tháng 01 năm 2011) và ý kiến của các cơ quan liên quan (công văn số 3976/BTP-PLDSKT ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp, công văn số 3707/BTTTT-KHTC ngày 5 tháng 11 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, công văn số 8936/NHNN-TTGSNH ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, công văn số 8215/BKH-TCTT ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tham gia vào Đề án Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tham gia góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và bằng tiền và đổi tên Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; mở Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện để Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt tiếp nhận nguyên trạng Công ty Tiết kiệm Bưu điện theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam quyết định việc góp vốn theo quy định hiện hành.

2. Giao các Bộ:

a) Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, các vấn đề về tài chính liên quan đến việc góp vốn, tỷ lệ góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt bảo đảm đúng quy định của pháp luật và lợi ích của Nhà nước.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng; thành lập Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện; việc mua bảo hiểm tiền gửi, dự trữ bắt buộc, quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn đối với khoản tiền Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện gửi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và những vấn đề khác trong Đề án góp vốn có liên quan đến các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc khai thác có hiệu quả mạng lưới hạ tầng bưu chính, phát huy vai trò chủ thể kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và chỉ đạo việc đăng ký kinh doanh, tên doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Tổng công ty Bưu chính VN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (4).31.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 224/TTG-ĐMDN ngày 21/02/2011 về VNPost góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.649

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!