Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2179/NHNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2179/NHNN-VP
V/v Đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Chủ tịch HĐQT/KĐTV, Tổng giám đốc các TCTD.

Để phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định 141/QĐ-NHNN ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017 và Quyết định 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016 ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố:

- Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại các Công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014 và Công văn số 4426/NHNN-VP ngày 13/06/2016 trên tinh thần khuyến khích các TCTD trên địa bàn đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các TCTD ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dành nguồn vốn triển khai chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai Chương trình gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố; thường xuyên nắm bắt và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời UBND tỉnh, thành phố, NHNN, đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Định kỳ hàng quý báo cáo NHNN kết quả triển khai theo Đề cương và mẫu biểu quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

2. Đối với các tổ chức tín dụng:

- Sớm ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động cho vay đối với khách hàng theo thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng để tổ chức triển khai trong nội bộ hệ thống, đảm bảo trình tự, thủ tục đơn giản, thuận tiện và an toàn về nguồn vốn vay.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại các Công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014 và Công văn số 4426/NHNN-VP ngày 13/06/2016; chủ động phối hợp với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố để đăng ký các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm và làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên dành nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với việc đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các TCTD thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Vụ TDCNKT;
- Lưu VP, (VP1).

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Du

 

PHỤ LỤC 1

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP

I. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình

- Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương

- Phương thức và hình thức phối hợp triển khai thực hiện

+ Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương

+ Phối hợp với các Sở, Ban ngành

+ Phối hợp với các Hiệp hội, ngành hàng

+ …..

- Công tác chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn

II. Kết quả thực hiện Chương trình

- Kết quả khảo sát các khó khăn của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng và việc tiếp cận, đối thoại, nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng.

- Kết quả tổ chức các đợt kết nối, ký kết cho vay vốn trực tiếp giữa ngân hàng và doanh nghiệp (phạm vi tổ chức: số lượng hội nghị đã được tổ chức tại từng cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện/thị xã...)

- Về hình thức hỗ trợ: báo cáo rõ các chương trình tín dụng của các TCTD tham gia chương trình, các hình thức hỗ trợ (cho vay mới, nâng hạn mức tín dụng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay)

- Về mặt bằng lãi suất cho vay: báo cáo cụ thể mức lãi suất cho vay mới phổ biến, việc giảm lãi suất đối với các khoản cho vay cũ.

- Số liệu về cho vay mới và tháo gỡ cho doanh nghiệp: báo cáo theo Phụ lục 2 đính kèm.

III. Đánh giá hiệu quả của Chương trình

Tác động của Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.

IV. Khó khăn, vướng mắc

- Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương

- Về phía ngành ngân hàng, các TCTD

V. Định hướng và giải pháp triển khai trong thời gian tới

VI. Đề xuất, kiến nghị

 

PHỤ LỤC 2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH THÀNH PHỐ………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP

Đính kèm công văn số: ……….ngày ...... tháng….. năm…… của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố ....

Kỳ báo cáo: Quý……………. năm …………..

Đơn vị: triệu đồng, số khách hàng

STT

Chỉ tiêu

Số lượng hội nghị đối thoại với doanh nghiệp đã được tổ chức

Số tiền

Số lượng khách hàng

Cam kết

Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm

Dư nợ

Doanh nghiệp

Đối tượng khác

(1)

(2)

(3)

(5)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Cho vay mới

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Cho vay theo các chương trình tín dụng đã đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay Nông nghiệp Công nghệ cao

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay ………..

 

 

 

 

 

 

2

Cơ cấu lại nợ thông qua chương trình

 

 

 

 

 

 

3

Hình thức hỗ trợ khác (giảm lãi suất, giảm phí...)

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 


Lập bảng

(Ký, ghi rõ họ tên, SĐT liên hệ)

……, ngày……tháng……năm …..
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn lập biểu:

Bắt đầu từ năm 2017, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số liệu của Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo từng năm, số lượng hội nghị đã tổ chức, số tiền cam kết cho vay mới, doanh số cho vay, số lượng khách hàng được hỗ trợ (cột 3, 4, 5, 7, 8) là số tích lũy từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.

Hướng dẫn gửi báo cáo:

- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ theo Quý và gửi về Vụ Tín dụng CNKT trước ngày 10 đầu Quý tiếp theo.

(Email: tindung2@sbv.gov.vn, tindungsbv@gmail.com - Điện thoại liên hệ: 04.39366306, máy lẻ: 518018)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2179/NHNN-VP ngày 30/03/2017 về đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189