Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1990/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam)
(Đ/c: Tng hm B1, Megamall, KĐT phức hợp Royal city
-
Số 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - Hà Nội)
MST: 0106410616

Trả lời công văn số 01/RBSV-CV ngày 28/9/2017 của Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam), Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định cách xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù:

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tchức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2Q17 của Chính Phủ hướng dẫn kê khai mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết quy định:

"Chỉ tiêu "Chi phí lãi tiền vay”: Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đi với giao dịch phát sinh với các bên độc lập.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam) có phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty (hay còn gọi là chỉ số EBITDA) nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Robinson Department Store (Việt Nam) được biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế;
- Phòn
g Kiểm tra thuế số 1;
-Lưu: VT
, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
DEPARTMENTS OF TAXATION OF HANOI
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1990/CT-TTHT
Re: Response to tax policies.

Hanoi, January 15, 2018

 

To: Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company
(Address: Basement B1, Megamall, Royal City Urban Complex - 72A Nguyen Trai – Thanh Xuan District – Hanoi)
TIN: 0106410616

In response to the inquiry in Official Dispatch No. 01/RBSV-CV dated September 28, 2017 of Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company, Departments of Taxation of Hanoi answers as follows: 

Pursuant to Clause 3 Article 8 of Decree No. 20/2017/ND-CP dated February 24, 2017 on tax administration for enterprises engaged in related-party transactions in terms of determination of costs for assessment of tax in certain specific cases for enterprises engaged in particular related-party transactions:

“Taxpayer’s total loan interest cost arising within a specified tax period qualified as a deduction from income subject to corporate income tax shall not exceed 20% of total net profit generated from business activities plus loan interest costs and amortization costs arising within that period.

This regulation shall not apply to taxpayers who are regulated entities of the Law on Credit Institutions and the Law on Insurance Business.

Taxpayers shall declare proportion of loan interest cost arising within a specified tax period according to the Form No. 01 hereto appended.”

Pursuant to Appendix II issued together with Circular No. 41/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of the Ministry of Finance on guidelines for Decree No. 20/2017/ND-CP dated February 24, 2017 on guidelines for declaration of form No. 01 regarding Information about related-party relationships and transactions:

“Item “Loan interest expenses”: Insert loan interest expenses included in financial expenses within a specified tax period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Column (6): Insert total of value defined based on transfer pricing documentation, value defined based on the APA price in case of transactions arising between related parties and value of transactions with unrelated parties documented in accounting books.”

Accordingly, in the event that Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company engages in a related-party transaction, the company shall determine the deductible loan interest expense when determining taxable corporate income as prescribed in Clause 3 Article 8 of Decree No.20/2017/ND-CP.  In which the loan interest expense as determined is total of loan interest expense accruing within a specified tax period (irrespective of loan interest expense arising from related parties or unrelated parties).

If total net profit generated from business activities plus loan interest costs and amortization costs arising within a period (aka EBITDA indicator) is less than 0, total loan interest costs within the tax period is not deductible when determining taxable corporate income.

Difficulties that arise during the implementation of this Official Dispatch should be reported to Tax Inspection Office No. 1 for further guidelines.

 

 

PP. DIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR
Mai Son

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1990/CT-TTHT ngày 15/01/2018 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.496

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198