Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 191/QDNNVV-NVCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Người ký: Hoàng Thị Hồng
Ngày ban hành: 17/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/QDNNVV-NVCV
V/v triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV ca Quỹ Phát trin DNNVV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở KH&ĐT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban quản lý KCN, KKT, KTCK;
- Các hiệp hội doanh nghip, ngành nghề.

Căn cNghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 ca Chính phủ về tchức và hoạt động ca QuPhát triển DNNVV, Quỹ Phát triển DNNVV là tchức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phthành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013.

Hội đồng thành viên Quỹ Phát trin DNNVV đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 về Quy chế cho vay gián tiếp và Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát trin DNNVV (sao gi kèm theo). Theo đó, đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (Hằng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Để tăng cường nguồn lực cho các DNNVV, tạo điều kiện DNNVV có cơ hội tiếp cn nguồn vốn hỗ trợ, Quỹ Phát triển DNNVV đề nghị Quý cơ quan, hip hội:

- Phổ biến chương trình, nội dung tới các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ ca Quỹ trên địa bàn, trong hiệp hội; giới thiệu các DNNVV đáp ứng các điều kiện vay vốn.

- Cung cấp thông tin về Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn đQuỹ có cơ sở hỗ trợ đối với DNNVV.

Thông tin chi tiết đnghị liên hệ:

- Quỹ Phát trin DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy l 202/204).

- Email: smedf@mpi.gov.vn.

- Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi

- Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo QĐ số 07/QĐ-HĐTV và QĐ số 08/QĐ-HĐTV);
- Th trưng Vũ Đại Thắng (để b/c);
- HĐTV Quỹ;
- Giám đốc;
- Lưu: VP, NVCV
.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Hoàng Thị Hồng

 

NỘI DUNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐỐI VỚI DNNVV

(Kèm theo Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 của Quỹ PTDNNVV)

Nội dung

Chi tiết

Mục đích vay vốn

Đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Đồng tiền cho vay

Vit Nam Đồng.

Điều kiện cho vay

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn ca Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh (SXKD) kh thi;

+ Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiu 20% tng vốn đu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và phi đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD;

+ Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành được vay vn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có dự án, phương án SXKD kh thi, nm trong khu vực địa lý ca cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng;

+ Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và phải đm bo đủ nguồn vn để thực hiện dự án, phương án SXKD.

+ Đáp ứng các quy định về bo đm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

- DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Qukhi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có dự án, phương án SXKD khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sn phẩm của chuỗi giá trị;

+ Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư đthực hiện dự án, phương án SXKD và phải đảm bo đủ nguồn vốn đthực hiện dự án, phương án SXKD;

+ Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

Mức cho vay tối đa

Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh

Thời hạn vay vốn tối đa

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thcủa từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 07 năm.

Thời gian ân hạn

Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời hạn vay vốn

- Lãi suất cho vay vốn ngn hạn: 4,16%/năm.

- Lãi suất cho vay vốn trung hạn: 6,0%/năm.

- Lãi suất cho vay vốn dài hạn: 6,0%/năm.

Phương thức trả nợ

Đa dạng, phù hợp với dòng tiền của DNNVV.

Trả nợ trước hạn

DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không chịu bt cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

Hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp

Ngân hàng cho vay phần còn lại trong tng mức đầu tư ca dự án vay vốn. Ngân hàng cam kết áp dụng mức i suất ưu đãi đối với DNNVV của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Hỗ trợ khác từ Ngân hàng nhn vốn cho vay gián tiếp

DNNVV được sử dụng các sn phẩm, dịch vụ ưu đãi khác của Ngân hàng kèm theo chương trình này nhm nâng cao hiệu quả khoản vay.

Hỗ trợ sau vay vốn

DNNVV được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

Các khoản chi phí Quỹ không htrợ

- Thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cm;

- Mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh;

- Trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và trả nợ khoản vay nước ngoài;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Các khoản bồi thường.

Nộp hồ sơ đề nghị vay vốn

- DNNVV nộp hồ sơ đề nghị vay vốn gián tiếp ca Quỹ tại điểm giao dịch ca Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp hoặc qua bưu điện. Hiện nay, Quỹ đã ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và dự kiến sẽ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với một số ngân hàng thương mại khác, sau khi ký kết, Quỹ sẽ công bố danh sách Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp của Quỹ trên website.

- DNNVV có thể chuyển thông tin đề nghị vay vốn về Quỹ để được tư vấn tiếp cận vn vay của Quỹ.

* Ghi chú: Đbiết thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn DNNVV tiếp cận vốn vay của Quỹ, xin liên hệ:

- Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy l 202/204).

- Email: smedf@mpi.gov.vn.

- Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi

- Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 về triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215