Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17887/CT-TTHT năm 2017 đề nghị không cung cấp báo cáo tài chính của Công ty cho báo chí do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 17887/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17887/CT-TTHT
V/v trả lời đơn vị

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Convest Land
(Địa chỉ: Số 4 OBT4, khu ĐTM Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội; MST: 0104790659)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 45/TT-VP ngày 30/3/2017 của Công ty cổ phần Convest Land (sau đây gọi là Công ty) đề nghị không cung cấp báo cáo tài chính của Công ty cho báo chí, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10.

+ Tại khoản 2, Điều 7 quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế:

“Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.”

+ Tại khoản 2, khoản 4 và khoản 6 Điều 8 quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế:

“Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế

2. Tuyên truyền, ph biến, hướng dn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế.

4. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của Luật này.

6, Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.”

+ Tại Điều 73 quy định về bảo mật thông tin của người nộp thuế:

“Điều 73. Bảo mật thông tin của người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;

b) Cơ quan thanh tra, cơ quan kim toán nhà nước;

c) Các cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

+ Tại Điều 74 quy định về công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế

“Điều 74. Công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế

Cơ quan quản lý thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp sau đây:

1. Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn;

2. Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác;

3. Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người nộp thuế (là Công ty CP Convest Land), thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Viện kiểm soát, Tòa án... theo quy định tại Điều 73 Luật Quản lý thuế và có trách nhiệm công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế theo Điều 74 Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Convest Land được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Hoàng Mai;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17887/CT-TTHT năm 2017 đề nghị không cung cấp báo cáo tài chính của Công ty cho báo chí do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


290
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19