Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1774/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 04/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn xử lý đối với khoản thiệt hại của Doanh nghiệp (sản phẩm Note 7 của SEV)

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 178/CT-KT1 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc xin ý kiến hướng dẫn xử lý đối với khoản thiệt hại (sản phẩm Note 7) của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

- Khoản 2 Điều 6 và Khoản 13 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính ớng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

- Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;

Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), các khoản chi phí liên quan đến trường hợp bất khả kháng phát sinh từ sự cố sản phẩm Galaxy Note 7 (phần không được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác bồi thường theo quy định của pháp luật) của SEV được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng liên quan đến việc xử lý sự cố sản phẩm Galaxy Note 7 như sau:

1. Đối với thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm Galaxy Note 7 còn đang trong kho của SEV:

Doanh nghiệp được trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC đối với các thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu dự tính chỉ sử dụng được cho sản xuất sản phẩm Galaxy Note 7 có thể bị tiêu hủy, mức trích lập dự phòng bằng giá trị các hàng tồn kho này trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2016 trừ đi phần giá trị ước tính được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc được các tổ chức, cá nhân khác bồi thường theo quy định của pháp luật. Sau này, các khoản chi phí thực tế phát sinh nếu giảm so với số đã trích lập và/hoặc có phát sinh giá trị thu hồi cao hơn thì số tiền đó sẽ được hoàn nhập giảm chi phí tương ứng của kỳ thực tế xử lý tổn thất hoặc có phát sinh giá trị thu hồi theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định loại hàng tồn kho chỉ sử dụng được cho sản xuất sản phẩm Galaxy Note 7 có thể bị tiêu hủy cho mục đích trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho nêu trên.

2. Đối với sản phẩm Galaxy Note 7 đã bán đến tay người tiêu dùng phải thu hồi, Tập đoàn đã cam kết thu hồi 100% và trả lại số tiền người tiêu dùng đã mua sản phẩm :

Năm 2016, doanh nghiệp không thực hiện ghi giảm doanh thu và giảm chi phí tương ứng đối với các sản phẩm Galaxy Note 7 phải thu hồi khi nghiệp vụ trả tiền người mua chưa phát sinh. Doanh nghiệp trích lập dự phòng bảo hành hàng hóa (sản phẩm Galaxy Note 7) đã có cam kết bảo hành với khách hàng theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC với mức trích lập tối đa là 5% doanh thu từ bán sản phẩm Galaxy Note 7. Sau này khi thực hiện đền bù cho khách hàng sẽ căn cứ vào các chứng từ đền bù để hoàn nhập hoặc tính thêm vào chi phí sản xuất kinh doanh khoản chênh lệch giữa số tiền đã trích và số tiền thực tế đền bù theo quy định.

3 . Đối với khoản tiền ước tính phải đền bù cho các nhà cung cấp do SEV phá vỡ hợp đồng:

Doanh nghiệp không trích lập dự phòng. Sau này căn cứ vào số tiền đền bù phá vỡ hợp đồng trả cho các nhà cung cấp và số tiền thu được từ các nhà cung cấp gây ra lỗi cháy nổ khi đã xác định rõ nguyên nhân (nếu có), doanh nghiệp thực hiện bù trừ và hạch toán vào kỳ kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định.

4. Đối với số tiền ước tính chi phí quản lý, vận chuyển và chi phí nhằm để tiêu hủy các thành phẩm, nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Galaxy Note 7 của SEV:

Doanh nghiệp không trích lập dự phòng. Sau này căn cứ vào chứng từ thực tế, doanh nghiệp hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
ứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;
- Cục TCDN, Vụ CST, PC, CĐKT (BTC);
- Vụ CS, KK&KTT, PC (TCT)
- Lưu: VT, TCT (DNL).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PH
Ó T
ỔNG CỤC TRƯỞNG
Đ
ặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1774/TCT-DNL ngày 04/05/2017 hướng dẫn xử lý đối với khoản thiệt hại của Doanh nghiệp (sản phẩm Note 7 của SEV) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.035
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60