Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1337/BKHĐT-ĐKKD năm 2013 hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1337/BKHĐT-ĐKKD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 01/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/BKHĐT-ĐKKD
V/v hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của một số địa phương, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Trường hợp công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán hướng dẫn việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 6 Điều 87 Luật Doanh nghiệp. Trong khi đó, khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp quy định việc phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Do vậy, trong trường hợp này, đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi là Sở KH&ĐT, Ban quản lý) hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp.

2. Ngoài trường hợp nêu tại Mục 1 Công văn này, công ty cổ phần thuộc đối tượng quản lý của các cơ quan quy định tại điểm d, Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

- Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và nộp cho Sở KH&ĐT, Ban quản lý nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Sở KH&ĐT, Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Sở KH&ĐT, Ban quản lý thông báo cho doanh nghiệp để thực hiện việc chào bán, đồng thời, công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

- Căn cứ thông báo nêu trên và các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, công ty cổ phần thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Sau khi thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Vụ: PC, KKT;
- Cục PTDN;
- Lưu: VT, ĐKKD (NV).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1337/BKHĐT-ĐKKD năm 2013 hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.575
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168