Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11700/BTC-TCDN báo cáo tình hình quản lý sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Số hiệu: 11700/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 25/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11700/BTC-TCDN
V/v báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại điểm 4 công văn số 4835/VPCP-KTTH ngày 25/6/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ) thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp từ khi thành lập đến ngày 31/7/2015 theo Phụ lục số 1 và phương án sử dụng Quỹ trong thời gian tới.

- Báo cáo tình hình bán vốn đầu tư của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ tại các doanh nghiệp theo Phụ lục số 2.

Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi báo cáo về cơ quan đại diện chủ sở hữu để theo dõi, giám sát. Trong báo cáo đề nghị nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục (nếu có).

2. Đối với các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu (bao gồm các doanh nghiệp đang quản lý hoặc đã bán hết vốn nhà nước) báo cáo theo Điểm 1 nêu trên.

- Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu (bao gồm các doanh nghiệp đang quản lý hoặc đã bán hết vốn nhà nước) theo Phụ lục số 3, trong đó báo cáo rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục (nếu có).

3. Thời hạn nộp báo cáo:

Đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), số 28 Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội trước ngày 12/9/2015 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ: vuthilanhuong@mof.gov.vn)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Ban CĐĐM và PTDN;
- Lưu: VT, Cục TCDN. (2
30 b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu


Tập đoàn... Tổng công ty... Công ty mẹ...

Phụ lục số 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, CHI QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN 31/7/2015

(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 11700/BTC-TCDN ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT

Ch tiêu

Số dư Quỹ

Số phải thu phát sinh

Số đã thu bằng tiền

Số đã chi bằng tiền

Số dư Quỹ

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng s

Trong đó

Tổng s

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tiền

Số còn phải thu

Thu từ cổ phần hóa

Thu từ bán, giải thể, phá sản

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ HTSX và PTDN

Lãi tiền gửi

Phạt chậm nộp

Hoàn trả của lao động dôi dư

Thu khác

Thu từ cổ phần hóa

Thu từ bán, giải thể, phá sản

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ HTSX và PTDN

Lãi tiền gửi

Phạt chậm nộp

Hoàn trả của lao động dôi dư

Thu khác

Hỗ trợ để giải quyết lao động dôi dư và xử lý các vấn đề tài chính

Điều chuyển về Quỹ HTSX và PTDN

Bổ sung vốn điều lệ theo phê duyệt của TTCP

Đầu tư dự án quan trọng theo QĐ của TTCP

Chi khác (*)

Tin

Số còn phải thu

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8+9+10+11+12+13

7

8

9

10

11

12

13

14=15+16+17+18+19+20+21

15

16

17

18

19

20

21

22=23+24+25+26+27

23

24

25

26

27

28=29+30

29=4+14-22

30=5+6-14

31

1

m n

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

............

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Tng cộng năm n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Năm n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

............

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Tổng cộng năm n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

............

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

...........

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

3

Năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

...............

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Tng cộng năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

...........

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2015

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

.............

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Tổng cộng từ khi thành lập đến 31/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Năm n là năm Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con bắt đầu phát sinh nguồn thu hoặc chi Quỹ (hình thành Quỹ).

- Nếu là chi bổ sung vốn điều lệ và đầu tư vào các dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì ghi rõ số và ngày Quyết định.

- Đề nghị ghi rõ nội dung khoản thu khác, chi khác của Quỹ.

- Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo, không thêm, bớt cột; điền số liệu báo cáo đúng theo đơn vị tính quy định tại biểu mẫu.

- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_TD DIEN LUC VN hoặc BC_TCT GIAY VN)

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

... ..., ngày ... ... tháng ...... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tập đoàn... Tổng công ty... Công ty mẹ...

Phụ lục số 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 11700/BTC-TCDN ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đng

STT

Ch tiêu

Giá trị vốn của TĐ, TCT đầu tư khi thành lập DN

Giá trị vốn của TĐ, TCT đầu tư thêm từ thời điểm thành lập DN đến 31/7/2015 (nếu có)

Giá trị thu được từ phần vốn của TĐ, TCT đầu tư vào DN từ khi thành lập đến 31/7/2015

Vốn ĐL của DN tại thời điểm 31/7/2015

Giá trị vốn của TĐ, TCT đầu tư tại DN thời điểm 31/7/2015

Kế hoạch thoái vốn TĐ, TCT theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg

Cổ tức, Lợi nhuận được chia

Thu từ cổ phần hóa

Bán phần vốn của TĐ, TCT từ khi thành lập đến 31/7/2015

Bán phần vốn của TĐ, TCT

Tiền

C phiếu

Giá trị sổ sách

Giá trị thu về

Giá trị ssách

Giá trị thu về

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Năm n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cng năm n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Năm n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng năm n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng từ khi thành lập đến 31/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo, không thêm, bớt cột; điền số liệu báo cáo đúng theo đơn vị tính quy định tại biểu mẫu.

- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_TD DIEN LUC VN hoặc BC_TCT GIAY VN)

- Cột 7: Thu từ cổ phần hóa bao gồm phần chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với mức vốn điều lệ xác định; tiền thu từ bán cổ phần lần đầu, Khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Đối với những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì cột 8, cột 9 được xác định từ khi đăng ký đăng ký là công ty cổ phần đến 31/7/2015.

- Cột 13 căn cứ tỷ lệ vốn TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm giữ theo QĐ 37/2014/QĐ-TTG để xác định, cụ thể:

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm trên 75% thì xác định là 76%

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm từ 65% đến 75% thì xác định là 65%

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ nắm từ 50% đến 65% thì xác định là 51%

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện TĐ, TCT, Công ty mẹ không nắm giữ cổ phần thì xác định là 0%

+ Các trường hợp khác đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ thì xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Cột 13: Đối với những DN đã niêm yết thì căn cứ vào giá khớp lệnh tại ngày 31/7/2015, đối với DN chưa niêm yết căn cứ giá bán dự kiến 10.000 đồng/CP để xác định.

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

... ..., ngày ... ... tháng ...... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Bộ..., UBND tỉnh, thành phố....

Phụ lục số 3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 11700/BTC-TCDN ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT

Ch tiêu

Giá trị VNN đầu tư khi thành lập DN

Giá trị VNN đầu tư thêm từ thời điểm thành lập DN đến 31/7/2015 (nếu có)

Giá trị thu được từ VNN đầu tư vào DN từ khi thành lập đến 31/7/2015

Vốn ĐL của DN tại thời điểm 31/7/2015

Giá trị VNN tại thời điểm 31/7/2015

Kế hoạch thoái VNN theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg

Cổ tức, Lợi nhuận được chia

Thu từ cổ phần hóa

Bán VNN từ khi thành lập đến 31/7/2015

Bán VNN

Tiền

C phiếu

Giá trị s sách

Giá trị thu về

Giá trị sổ sách

Giá trị thu về

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Năm n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng năm n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Năm n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng năm n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng từ khi thành lập đến 31/7/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo, không thêm, bớt cột; điền số liệu báo cáo đúng theo đơn vị tính quy định tại biểu mẫu.

- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_BO CONG THUONG hoặc BC_UBND tinh BAC NINH)

- Cột 7: Thu từ cổ phần hóa bao gồm phần chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với mức vốn điều lệ xác định; tiền thu từ bán cổ phần lần đầu, Khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Đối với những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì cột 8, cột 9 được xác định từ khi đăng ký đăng ký là công ty cổ phần đến 31/7/2015.

- Cột 13 căn cứ tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo QĐ 37/2014/QĐ-TTG để xác định, cụ thể:

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước nắm trên 75% thì xác định là 76%

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước nắm từ 65% đến 75% thì xác định là 65%

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước nắm từ 50% đến 65% thì xác định là 51%

+ Nếu Theo QĐ 37 thuộc diện nhà nước không nắm giữ cổ phần thì xác định là 0%

+ Các trường hợp khác đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ thì xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Cột 13: Đối với những DN đã niêm yết thì căn cứ vào giá khớp lệnh tại ngày 31/7/2015, đối với DN chưa niêm yết căn cứ giá bán dự kiến 10.000 đồng/CP để xác định.

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

... ..., ngày ... ... tháng ...... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11700/BTC-TCDN ngày 25/08/2015 về báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.026

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!