Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1042/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand và các văn bản liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1042/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1042/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand và các văn bản liên quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công an;
- Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 5329/TTr-BCT ngày 09 tháng 6 năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand; Bản ghi nhớ điều 1, chương 2 của Hiệp định; Thỏa thuận thực hiện chương trình làm việc về hợp tác kinh tế và các văn bản liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand (AANZFTA); Bản ghi nhớ điều 1, chương 2 của Hiệp định AANZFTA; Thoả thuận thực hiện chương trình làm việc về hợp tác kinh tế và các văn bản liên quan.

2. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định. Đồng thời, thông báo cho các cơ quan của ta biết về ngày có hiệu lực của Hiệp định.

3. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế lên danh mục những công việc cần thiết phải triển khai; nội dung những cam kết cần phải ban hành văn bản hướng dẫn, thông báo tới các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với phía Úc để triển khai hai dự án: (1) Hỗ trợ phân tích rủi ro về dịch bệnh động vật; (2) Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trên rau quả xuất khẩu.

5. Bộ Công Thương cùng với Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chủ động bàn với Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số cơ quan liên quan khác để thống nhất hình thức và kế hoạch tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung các thỏa thuận của Hiệp định AANZFTA tới các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

6. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện Hiệp định này, bao gồm cả việc thực hiện của các bên tham gia ký kết để có kiến nghị phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, KTTH, KTN, ĐMDN, TKBT, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1042/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand và các văn bản liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.354

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49