Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0086/TM-KHĐT về việc Tổ chức thực hiện Qui hoạch Cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0086/TM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 07/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 0086/TM-KHĐT
V/v: Tổ chức thực hiện Qui hoạch CHXD dọc đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Sở Thương mại/Thương mại và Du lịch/Du lịch và thương mại các địa phương có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua

 

Trên cơ sở xem xét, tổng hợp báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I của các Sở Thương mại/Thương mại và Du lịch/Du lịch và thương mại (dưới đây viết tắt là các Sở Thương mại) và ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, ngày 30 tháng 12 năm 2004, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM về việc Điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I ban hành kèm theo Quyết định số 0287/2002/QĐ-BTM ngày 19 tháng 3 năm 2002.

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của Bộ Thương mại; căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án qui hoạch phát triển ngành và qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ; để bảo đảm thực hiện tốt Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM nêu trên, Bộ Thương mại quy định việc tổ chức thực hiện Qui hoạch như sau:

1. Các Sở Thương mại có trách nhiệm:

1.1. Thông báo và công bố nội dung Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn địa phương biết và thực hiện.

1.2. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Qui hoạch ở địa phương. Báo cáo và đề xuất phương án xử lý để xin ý kiến của Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quyết định đối với những trường hợp đầu tư xây dựng cửa hàng không tuân thủ Qui hoạch.

1.3. Thực hiện công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện Qui hoạch trên địa bàn địa phương. Báo cáo và đề xuất phương án xử lý để xin ý kiến của Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố giải quyết đối với những trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn tới việc cần Điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch.

2. Ban Quản lý các dự án qui hoạch phát triển thương mại thuộc Bộ Thương mại có trách nhiệm:

2.1. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I theo đúng Qui hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM nêu trên.

2.2. Tổng hợp, xử lý những báo cáo, đề xuất, kiến nghị của các Sở Thương mại về những vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện Qui hoạch.

2.3. Định kỳ hàng năm, tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại tình hình và kết quả thực hiện Qui hoạch để có quyết định chỉ đạo kịp thời.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thuộc các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua:

3.1. Căn cứ vào Qui hoạch đã được phê duyệt của Bộ Thương mại tiến hành các thủ tục đầu tư theo đúng qui mô, vị trí đã được duyệt.

3.2. Trong trường hợp xây dựng dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu không thuộc phạm vi của Qui hoạch, có văn bản đề nghị Sở Thương mại ở địa phương để xem xét, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý trình Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quyết định.

4. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở địa phương, đối chiếu, xem xét sự tuân thủ Qui hoạch của các dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu ở địa phương trước khi giải quyết các đề nghị của chủ đầu tư đối với các thủ tục có liên quan. Không xem xét, giải quyết việc cấp đất và xét duyệt các thủ tục liên quan đối với những dự án đầu tư không nằm trong Qui hoạch.

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, ngành quản lý có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tích cực chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt việc quản lý Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I, bảo đảm hiệu quả và hiệu lực của công tác qui hoạch.

Yêu cầu các Sở Thương mại, trên cơ sở những nội dung qui định trên đây, tổ chức triển khai tốt việc quản lý Qui hoạch ở địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có vấn đề gì cần trao đổi, các Sở Thương mại có văn bản gửi về Bộ Thương mại để kịp thời xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc CP (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0086/TM-KHĐT về việc Tổ chức thực hiện Qui hoạch Cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255