Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4210/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 05/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số:  4210/BTP-HCTP

V/v điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn”

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:  Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29 tháng 3 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 01/2006/QĐ-HT về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch phục vụ cho việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Các biểu mẫu hộ tịch được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-HT đã đáp ứng được yêu cầu cả về nội dung và hình thức, bảo đảm thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng các biểu mẫu hộ tịch, đã phát sinh một số vướng mắc đối với những địa phương áp dụng tin học hóa trong quản lý hộ tịch. Do các biểu mẫu hộ tịch được in theo 3 kích thước khác nhau (trong đó có biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn được in nhỏ hơn các biểu mẫu hộ tịch còn lại), nên yêu cầu phần mềm thiết kế phức tạp hơn, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải có kỹ năng thao tác máy tính tốt hơn, trong khi đó trình độ của cán bộ Tư pháp hộ tịch còn chưa cao, nên đã nảy sinh nhiều bất cập trong quá trình tác nghiệp. Các địa phương này đã đề nghị Bộ điều chỉnh lại kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn thống nhất một kích thước chung với các biểu mẫu hộ tịch khác (khổ giấy A4) để thuận tiện cho việc sử dụng tại cơ quan hộ tịch.

Từ những điểm nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ quyết định:

- Điều chỉnh lại kích thước của hai loại biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn (bao gồm cả bản chính và bản sao);

- Giảm độ dày, độ bóng của Giấy chứng nhận kết hôn;

-  Bổ sung "Phần ghi chú việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận kết hôn" vào bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

(Các thông số chi tiết của 2 loại biểu mẫu Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn mới được gửi kèm theo Công văn này).

Để thuận tiện cho việc sử dụng biểu mẫu hộ tịch cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ yêu cầu các địa phương chưa sử dụng hết biểu mẫu đã mua của Nhà xuất bản Tư pháp, thì tiếp tục sử dụng các biểu mẫu này cho đến hết, sau đó mới sử dụng biểu mẫu mới. Nhà xuất bản Tư pháp dừng ngay việc in các biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn (theo khổ giấy nhỏ) và in biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn theo mẫu mới vào đợt in tiếp theo, sau khi phát hành hết các biểu mẫu còn tồn, sẽ phát hành biểu mẫu mới. Hai loại biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn theo mẫu cũ (khổ giấy nhỏ) và mẫu mới (khổ giấy A4) được cấp có giá trị sử dụng như nhau.

Trên cơ sở nội dung thông báo tại Công văn này, Bộ đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thống nhất đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã tại địa phương mình, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương, thông báo việc thay đổi kích thước biểu mẫu để thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp hoặc Nhà xuất bản Tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ  trưởng (để báo cáo);

- Nhà xuất bản Tư pháp;

- Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao (để biết);

- Lưu: VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thế Liên


PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ QUY CÁCH, CHỦNG LOẠI VÀ CHẤT LƯỢNG BIỂU MẪU GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

(Phụ lục kèm theo Công văn số 4210/BTP-HCTP ngày 05 tháng 10 năm 2007)

 

STT

Tên biểu mẫu

Quy cách, chất lượng trước đây

Quy cách, chất lượng sửa đổi

Quy cách (cm)

Chất lượng

Quy cách (cm)

Chất lượng

1.

Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

2.

Giấy khai sinh (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

14,8 x 20,8

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 70g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

3.

Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng lại Uỷ ban nhân dân cấp huyện

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

4.

Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

5.

Giấy khai sinh (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

14,8 x 20,8

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+0 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 70g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

6.

Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

14,8 x 20,8

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 120g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 5+1 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

7.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 180g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

8.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

9.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6 x 29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 180g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

10.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

11.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 180g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

12.

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao - Đăng ký lại) - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

25,2 x 20,8

In 4+4 màu, giấy Cristal In-đô định lượng 230g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

20,6x29,6

In 4+4 màu, giấy Ofset In-đô định lượng 80g/m2, 90ISO, mực in của Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4210/BTP-HCTP ngày 05/10/2007 về việc điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn do Bộ tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.100

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!