Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2595/BTP-BTTP 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Số hiệu: 2595/BTP-BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2595/BTP-BTTP
V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển TCHNCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chng đến năm 2020” của các địa phương. Trong đó, một số địa phương có đề xuất xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chng trên một số địa bàn cấp huyện. Sau khi nghiên cứu xem xét, Bộ Tư pháp thấy đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Điện Biên thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (theo danh mục gửi kèm).

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tổng hợp chung đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định, đánh giá đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Điện Biên phát triển tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng, xin gửi Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố Điện Biên biết, phối hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ
trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp (để tham mưu);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIN TCHNCC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (16 địa phương)
(Ban hành kèm theo Công văn số 2595/BTP-BTTP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư pháp)

TT

Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nội dung đề xuất điều chỉnh

Ý kiến của Bộ Tư pháp

10 địa phương đề xuất bổ sung chỉ tiêu và chuyển chi tiêu từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020

1

Bình Định

1. Đề xuất chuyển 01 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng tgiai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tây Sơn.

2. Đề xuất bổ sung tổng số 02 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng, trong đó TP Quy Nhơn (thêm 01 chỉ tiêu), huyện Hoài Ân (thêm 01 chỉ tiêu).

1. Nhất trí với đề xuất số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chuyển 01 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện Tây Sơn.

2. Đề xuất số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là 8,3%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2

Điện Biên

1. Đề xuất chuyển 03 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng tgiai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, thị xã Mường Lay.

2. Đề xuất bổ sung 01 chỉ tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

1. Nhất trí với đề xuất số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chuyển 03 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, thị xã Mường Lay.

2. Đề xuất số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là 9%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3

Hải Dương

Đề xuất bổ sung tổng số 07 chi tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thị xã Chí Linh, huyện Nam Sách, huyện Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Cẩm Giàng, huyện Bình Giang, huyện Gia Lộc (mỗi địa bàn cấp huyện thêm 01 chỉ tiêu).

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương là 41,1%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghcông chứng được quy hoạch. Đxuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4

Kon Tum

1. Đề xuất chuyển 01 chỉ tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011- 2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy.

2. Đề xuất bổ sung tng số 07 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng, trong đó TP Kon Tum (thêm 02 chỉ tiêu), huyên Đăk Tô (thêm 01 chỉ tiêu), huyện ĐăkGlei (thêm 01 chỉ tiêu), huyện Kon Ry (thêm 01 chỉ tiêu), huyện Ngọc Hồi (thêm 01 chỉ tiêu), huyện Ia H’Drai (thêm 01 chỉ tiêu).

1. Nhất trí với đề xuất số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển 03 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy.

2. Đề xuất số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum là 46%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5

Khánh Hòa

Đề xuất bổ sung tổng số 10 chỉ tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng, trong đó TP Nha Trang (thêm 02 chỉ tiêu), huyện Diên Khánh (thêm 01 chỉ tiêu), TX Ninh Hòa (thêm 02 chỉ tiêu), TP Cam Ranh (thêm 03 chỉ tiêu), huyện Cam Lâm (thêm 02 chỉ tiêu).

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là 55%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6

Quảng Nam

Đề xuất bổ sung tổng số 04 chỉ tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng, trong đó TP Tam Kỳ (thêm 01 chỉ tiêu), TP Hội An (thêm 01 chỉ tiêu), huyện Núi Thành (thêm 02 chỉ tiêu).

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là 16%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7

Quảng Ninh

1. Đề xuất điều chỉnh 05 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011- 2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Hải Hà, Đầm Hà.

2. Đề xuất bổ sung tổng số 02 chỉ tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng, trong đó TP Hạ Long (thêm 01 chỉ tiêu), TX Đông Triều (thêm 01 chỉ tiêu).

1. Nhất trí với đề xuất số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển 05 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Hải Hà, Đầm Hà.

2. Đề xuất số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là 6,25%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

8

Tuyên Quang

1. Đề xuất chuyển 01 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Yên Sơn.

2. Đề xuất bổ sung 01 chỉ tiêu tại huyện Dương Sơn.

1. Nhất trí với đề xuất số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển 01 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Yên Sơn.

2. Đề xuất số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là 11%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

9

Thái Nguyên

Đề xuất bổ sung 01 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là 6,6%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

10

Vĩnh Long

1. Đề xuất chuyển 02 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vũng Liêm, huyện Long Hồ.

2. Đề xuất bổ sung 01 chỉ tiêu quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thị xã Bình Minh.

1. Nhất trí với đề xuất số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc chuyển 02 chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện huyện Vũng Liêm, huyện Long Hồ.

2. Đề xuất số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long là 7,1%, tỷ lệ điều chỉnh vượt quá 5% tổng số tổ chức hành nghề công chứng được quy hoạch. Đề xuất này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

06 địa phương đề xuất ghi nhận việc phát triển tổ chức hành nghề công chng vượt Quy hoạch

1

Đồng Nai

Đề xuất ghi nhận 03 Văn phòng công chứng phát triển vượt so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại thành phố Biên Hòa

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2

Hà Nội

Đề xuất ghi nhận 07 Văn phòng công chứng phát triển vượt so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại các quận Đống Đa (02 chỉ tiêu), Cầu Giấy (04 chỉ tiêu), Hai Bà Trưng (01 chỉ tiêu).

Đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3

Vĩnh Phúc

Đề xuất ghi nhận 01 Văn phòng công chứng phát triển vượt so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại thành phố Vĩnh Yên.

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4

Thanh Hóa

Đề xuất ghi nhận 04 Văn phòng công chứng phát triển vượt so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại thành phố Thanh Hóa.

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5

Nghệ An

Đề xuất ghi nhận 06 Văn phòng công chứng phát triển vượt so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại thành phố Vinh.

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6

Phú Thọ

Đề xuất ghi nhận 02 Văn phòng công chứng phát triển vượt so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại thành phố Việt Trì.

Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cộng

16 địa phương có nội dung đề xuất điều chỉnh Quy hoạch thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2595/BTP-BTTP ngày 25/07/2017 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.328

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!