Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2566/BNN-PC năm 2013 tổ chức hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2566/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Tiến Thức
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2566/BNN-PC
V/v tổ chức thực hiện các hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………………………..

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tiểu đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" thuộc Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2013 đến năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) sẽ phối hợp cùng Quý cơ quan thực hiện các hoạt động thuộc nội dung của Tiểu đề án và phân công công việc như sau:

1. Các hoạt động thực hiện:

- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn (Lớp cấp tỉnh);

- Tổ chức 02 Hội nghị phổ biến cấp huyện, mỗi huyện một hội nghị về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn (Hội nghị phổ biến cấp huyện);

2. Phân công nhiệm vụ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Bố trí địa điểm tổ chức 01 lớp cấp tỉnh và 02 Hội nghị phổ biến cấp huyện;

- Chuẩn bị hội trường: loa đài, máy chiếu, màn chiếu, maket, trang trí theo hợp đồng;

- Bố trí giảng viên, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho Hội nghị phổ biến cấp huyện (ký hợp đồng với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Triệu tập học viên tham gia Lớp cấp tỉnh và Hội nghị phổ biến cấp huyện, cụ thể:

+ Lớp cấp tỉnh: 50 người là cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các phòng ban của Sở, tại các cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

+ Hội nghị huyện: mỗi huyện 50 người. Thành phần: 25 cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các phòng ban của huyện, phòng Dân tộc, Hội Nông dân huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 25 người nông dân tại huyện (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

- Phân công cán bộ đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức các hoạt động.

b) Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Bố trí giảng viên lớp tỉnh;

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Lớp cấp tỉnh và Hội nghị phổ biến cấp huyện, nước uống, chuẩn bị tài liệu cho học viên, kinh phí cho giảng viên, kinh phí hỗ trợ cho người nông dân tham gia.

3. Thời gian thực hiện:

- Lớp cấp tỉnh: ngày ………………………………………………………………………………….

- Hội nghị phổ biến cấp huyện: ngày ……………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

(Thông tin cần thiết liên hệ anh Nguyễn Quang Huy, chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số điện thoại: 080.44100 hoặc 0912.503.820 Fax 043.823.2750)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tiến Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2566/BNN-PC năm 2013 tổ chức hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144