Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9840/VPCP-QHQT năm 2013 tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ai-len cho xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 do Ai-len tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9840/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9840/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 do Chính phủ Ai-len tài trợ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8547/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2013) về việc phê duyệt chủ trương tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương, nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn các xã nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len dành cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2013 - 2015 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại mục II của văn bản trên.

2. Giao Ủy ban Dân tộc thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận tài trợ tiếp nhận nguồn vốn tài trợ trên; chủ trì việc hướng dẫn các địa phương lựa chọn các công trình hạ tầng thiết yếu ưu tiên đầu tư bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chí; sau đó tổng hợp, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt danh mục các công trình được lựa chọn theo từng năm cho giai đoạn 2013-2015.

3. Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Nhà tài trợ tổ chức đoàn công tác đánh giá tình hình của các tỉnh để làm cơ sở phân bổ vốn cho năm tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9840/VPCP-QHQT năm 2013 tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ai-len cho xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 do Ai-len tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.615
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126