Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 980/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/TTg-KTN
V/v điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 843/TTr-BNN-CB ngày 12 tháng 3 năm 2013), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3860/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 16235/BTC-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2012), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4318/BTNMT-KH ngày 13 tháng 11 năm 2012), Công Thương (văn bản số 10679/BCT-HC ngày 06 tháng 11 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 7433/NHNN-TD ngày 09 tháng 11 năm 2012) về việc điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3860/BKHĐT-GSTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2013. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực để lựa chọn, lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các tiểu dự án theo quy định; chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long đề xuất kế hoạch hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư trực tiếp cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Đề tài "Đánh giá và dự báo phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất, nước ngầm và không khí đối với toàn bộ khu vực xã Phước Minh, huyện Thuận Nam" và chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm mặn theo kết quả nghiên cứu được duyệt. Nếu xác định nguyên nhân gây nhiễm mặn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long thì Công ty có trách nhiệm chi trả phần kinh phí bồi thường, khắc phục hậu quả nhiễm mặn do Công ty gây ra.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành liên quan cân đối nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch ngân sách hàng năm để bố trí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Dự án đúng tiến độ.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long có trách nhiệm bố trí đủ vốn để hoàn thành Dự án đúng tiến độ; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư phục vụ trực tiếp cho Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TN&MT, CT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 980/TTg-KTN ngày 08/07/2013 điều chỉnh Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27