Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9546/VPCP-KTN năm 2013 điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9546/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9546/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện các DATP và điều chỉnh tăng TMĐT của dự án BT, GPMB trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án ĐTXD Đại học quốc gia Tp HCM.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1518/ĐHQG-KHTC ngày 13 tháng 9 năm 2013); ý kiến các Bộ: Tài chính (số 14673/BTC-ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (số 7976/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2013), Xây dựng (số 2258/BXD-KTXD ngày 28 tháng 10 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (số 4017/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 10 năm 2013) về việc điều chỉnh thi gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tnh Bình Dương thuộc Dự án đu tư xây dựng Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chnh tăng tổng mức đầu tư của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghcủa Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên.

- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để tchức triển khai thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng quy định hiện hành (danh mục kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT, TN&MT, GD&ĐT;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KGVX, V.III, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Nghĩa
28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN XIN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo công văn 9546/VPCP-KTN ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên dự án thành phần

Thòi gian thực hiện dự án

Thòi gian gia hạn thực hiện dự án

(1)

(2)

(3)

(4)

I

CÁC DỰ ÁN ĐIU CHỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Dự án QG-HCM-01A Hồ Chí Minh: Dự án Đn bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2009-2013

2016

2

Dự án QG-HCM-01A Bình Dương: Dự án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2009-2013

2016

3

Dự án QG-HCM-02: Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm ĐHQG TP.HCM

2002-2013

2016

4

Tiểu dự án ĐTXD Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc dự án QG-HCM-03

2009-2013

2016

5

Tiểu dự án ĐTXD Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc dự án QG-HCM-04

2002-2013

2016

6

Tiểu dự án ĐTXD Trung tâm Thể dục thể thao thuộc dự án QG-HCM-05

2005 - 2013

2016

7

QG-HCM-06A: Dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên (nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ)

2005-2013

2016

8

QG-HCM-06B: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà công vụ

2006-2013

2016

9

Dự án QG-HCM-07: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên

2005-2013

2016

10

Dự án QG-HCM-08: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

2005-2013

2016

II

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG TNG MỨC ĐẦU TƯ

1

Dự án QG-HCM-01A Bình Dương: Dự án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9546/VPCP-KTN năm 2013 điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25