Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9511/VPCP-KGVX năm 2013 Đề án Đổi mới quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9511/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9511/VPCP-KGVX
V/v Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6925/TTr-BKHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013 về việc trình Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương trong đó có đánh giá về công tác quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua;

2. Tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng:

- Cập nhật, bổ sung vào Đề án những vấn đề có liên quan theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Xác định mục tiêu cụ thể, nhất là các mục tiêu định lượng gắn với thời gian thực hiện, có thể định kỳ kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành;

- Đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch triển khai bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

3. Hoàn thiện nội dung, thể thức dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án với các nội dung chính cụ thể nêu trong quyết định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thành viên BCĐ QG thực hiện QH PTNL và ĐT theo nhu cầu XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9511/VPCP-KGVX năm 2013 Đề án Đổi mới quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127