Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 8472/BKHĐT-TH 2019 phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Số hiệu: 8472/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 13/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8472/BKHĐT-TH
V/v phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Căn cứ Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Chính phủ trình Quốc hội tại Báo cáo số 483/BC-CP ngày 13 tháng 10 năm 2019; các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quc hội khóa XIV; ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10344/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

1. Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội và Tập đoàn điện lực Việt Nam (dưới đây gọi tắt là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) tại Phụ lục s I kèm theo.

2. Danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia đã báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng số vốn dự kiến bố trí cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 để thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội tại Phụ lục số II kèm theo.

Đ nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 theo các nội dung sau:

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (NSTW) NĂM 2020

1. Đối với vốn trong nước:

Việc phân bổ vốn cho các dự án sử dụng vốn NSTW năm 2020 bảo đảm các nguyên tắc:

- Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 phải thuộc danh mục dự án kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn.

- Việc phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau:

+ Bố trí đủ vốn để thanh toán 100% số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán theo mức vốn thông báo tại Phụ lục này. Trường hợp phát hiện số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản chưa chuẩn xác, đề nghị có kiến nghị điều chỉnh cụ thể và sao gửi kèm theo các tài liệu liên quan để làm căn cứ báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh thông tin, số liệu.

+ Bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 34% số vốn ứng trước nguồn NSTW dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi theo mức vốn thông báo tại Phụ lục số I kèm theo văn bản này.

+ Bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

+ Bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

+ Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020, các dự án thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo.

+ Bố trí vốn theo tiến độ dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020.

+ Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025;

+ Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, trường hợp còn nguồn mới bố trí cho dự án khởi công mới năm 2020 hoặc bố trí thêm cho các dự án thuộc danh mục sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.

- Mức vốn kế hoạch năm 2020 của từng dự án không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại của từng dự án.

2. Đối với vốn nước ngoài

Ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2020 không có khả năng gia hạn; bố trí theo khả năng giải ngân của từng dự án nhưng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, không vượt tổng mức đầu tư phần NSTW đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với số vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia:

- NSTW hỗ trợ để thực hiện hoặc chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2020, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cam kết tiếp tục bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của đơn vị mình, huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung thực hiện dự án; hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng NSTW hằng năm (nếu có).

- Đối với các dự án thuộc danh mục dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án thuộc danh mục sử dụng khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Nghị quyết số 797/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2020, theo quy định của Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội, số vốn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2020 là căn cứ để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án trong giai đoạn 2016-2020. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B KẾ HOẠCH ĐU TƯ VN NSTW NĂM 2020

Căn cứ các nguyên tắc, tổng mức vốn thông báo nêu trên, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 với các nội dung sau:

1. Dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW cho từng dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu, trong đó lưu ý đối với những dự án quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 tách thành phụ lục riêng và giải trình rõ lý do không bố trí đủ vốn cho các dự án này theo tiến độ.

2. Đối với danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia:

- Rà soát, hoàn thiện danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định tại các Nghị quyết số 71/2018/QH14 và số 84/2019/QH14 của Quốc hội. Trường hợp sau khi rà soát, nếu có dự án không bảo đảm các quy định tại các Nghị quyết nêu trên, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Rà soát, chuẩn xác thông tin, số liệu, đề xuất mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 bố trí cho từng dự án trong phạm vi số vốn dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu tư nguồn NSTW năm 2020 được thông báo; có thể bố trí vốn bổ sung cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung trong phạm vi tổng số vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 được thông báo; tổ chức hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn liên quan.

- Bố trí đúng mức vốn theo thông báo tại phụ lục kèm theo đối với danh mục dự án quan trọng, cấp bách, có tác động lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của quốc gia, của từng bộ, ngành và từng địa phương.

- Đối với các dự án mới, chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, tùy theo tình hình thực tế, tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định, khả năng cân đối vốn, khả năng thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động rà soát, quyết định việc bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư dự án để làm cơ sở xây dựng danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đu tư, phê duyệt quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định pháp luật đầu tư công hiện hành tại thời điểm quyết định, trong đó, đặc biệt lưu ý điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 101 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019 trong việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư có quyết định đầu tư, quyết định chuẩn bị đầu tư, quyết định dự toán chuẩn bị đầu tư được phê duyệt sau ngày 31 tháng 10 năm 2019.

- Tùy theo tính chất, mục tiêu của từng dự án, bộ, cơ quan trung ương và địa phương sắp xếp dự án vào ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu phù hợp để tổng hợp báo cáo.

3. Đối với các dự án sử dụng dự phòng 10% vốn NSTW tại bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án vượt số vốn kế hoạch trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc dự kiến bố trí cho dự án chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cần bổ sung vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án từ dự phòng 10% vốn NSTW tại bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đề nghị gửi báo cáo đề xuất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án theo quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội và ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10069/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng quy định, lựa chọn dự án bảo đảm thủ tục đầu tư xây dựng để khi dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn có thể triển khai ngay, khắc phục tình trạng dự án giao vốn nhưng không triển khai được trong khi một số dự án có nhu cầu thì không được bố trí vốn.

5. Dự kiến các kết quả đạt được của phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020.

6. Các tồn tại, hạn chế trong phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn năm 2020, trong đó lưu ý làm rõ: số dự án chuyển tiếp và số vốn phải bố trí trong giai đoạn 2021-2025 cho các dự án này.

III. TIN ĐỘ TRIN KHAI THỰC HIỆN

1. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2020, trước ngày 30 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung hướng dẫn trên đây; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 11 năm 2019 phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW và năm 2020 cho dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và các dự án tại điểm 3 mục II nêu trên. Đồng thòi, đề nghị sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 (gửi báo cáo bằng văn bản đối với các dự án có tính chất mật, tối mật, tuyệt mật). Trong đó lưu ý:

- Đối với những dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 (bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021- 2025, vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia) cần sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để bố trí vốn kế hoạch năm 2020.

- Đối với 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ số dự kiến bố trí cho 02 Chương trình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, phân bổ vốn cho các dự án theo quy định, trong đó bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, trình Hội đồng nhân dân quyết định.

2. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về danh mục dự án, tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi, chỉ cho phép giải ngân đối với các dự án bảo đảm đủ thủ tục đầu tư và đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong trường hợp phát hiện trường hợp bố trí kế hoạch vốn chưa đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kịp thời thông báo cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để có sự điều chỉnh cần thiết, bảo đảm công tác giải ngân đúng quy định pháp luật. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị liên quan (theo danh sách);
- Sở KHĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.003

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!