Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8397/BTC-KHTC năm 2013 định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8397/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Ngọc Khoa
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8397/BTC-KHTC
V/v định mức dự toán XDCT phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXDCT theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế;
- Kho bạc Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Ban quản lý các DA ĐTXD của BTC;
- Các Trường thuộc Bộ Tài chính;
- Các Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.

 

Bộ Xây dựng đã ban hành các Quyết định: số 1172/QĐ-BXD , 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị (sửa đổi, bổ sung) và Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Để thống nhất thực hiện trong toàn ngành, Bộ Tài chính thông báo và hướng dẫn như sau:

1. Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng đã ban hành các Quyết định: số 1172/QĐ-BXD , 1173/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt thiết bị (sửa đổi bổ sung). Việc thực hiện 02 quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Ngày 02/4/2013 Bộ Xây dựng có Công văn số 551/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Các Chủ đầu tư có dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương có chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì: Chủ đầu tư căn cứ vào quy định mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công của địa phương công bố để thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình.

- Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đảm bảo trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án; Trường hợp việc điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư của dự án thì thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 126/BXD-KTXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng và văn bản số 2350/BTC-KHTC ngày 21/02/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp với Bộ Xây dựng để giải đáp hoặc báo cáo về Bộ Tài chính (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Lê Ngọc Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8397/BTC-KHTC năm 2013 định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.796
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15