Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8388/BKHĐT-TH 2017 hoàn thành nhưng chưa cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn

Số hiệu: 8388/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 12/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8388/BKHĐT-TH
V/v báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 9654/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 9 năm 2017 (xin sao gửi kèm theo); Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương:

1. Tổng hợp, rà soát các dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí vốn của ngân sách trung ương nhưng chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của bộ, ngành và địa phương để thanh toán, trong đó phân loại dự án đã hoàn thành đến ngày 31/12/2014 (trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực) và dự án hoàn thành sau ngày 31/12/2014, làm rõ lý do dự án đã hoàn thành nhưng không bố trí vốn.

2. Đề xuất các giải pháp bổ sung nguồn lực để thanh toán cho các dự án đã rà soát, tổng hợp tại điểm 1 nêu trên.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, báo cáo các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02 bản), Bộ Tài chính bằng văn bản và qua thư điện tử tới thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 18 tháng 10 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c PTTg Vương Đình Huệ);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, Cục Phát triển hợp tác xã, các vụ: KTNN, TCTT, KTCN, KTĐPLT, KCHT&ĐT, KHGDTN&MT, QPAN, LĐVX, Văn phòng Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

Bộ, ngành/Địa phương...

Biểu mẫu

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Biểu mẫu kèm theo văn bản số: 8388/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm

Số vốn đã bố trí đến thời điểm hiện nay

Số vốn còn lại phải thanh toán cho dự án nhưng chưa cân đối được trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án hoàn thành trước khi Luật đầu tư công có hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án hoàn thành sau khi Luật Đầu tư công có hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8388/BKHĐT-TH ngày 12/10/2017 về báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.309

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!