Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 7987/BKHĐT-KTĐN 2017 đầu tư công vốn nước ngoài ngân sách trung ương 2018

Số hiệu: 7987/BKHĐT-KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 02/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7987/BKHĐT-KTĐN
V/v phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn chi phát triển

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Điện Biên

Tiếp theo văn bản s10024/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn vốn nước ngoài đối với các chương trình, dự án ô, để có cơ sở rà soát, tổng hợp kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2018 báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương là cơ quan chủ quản của các dự án ô:

1. Đối với các bộ, ngành trung ương chủ quản chương trình, dự án ô:

- Khẩn trương tiến hành rà soát, phân khai, ban hành văn bản thông báo mức vốn nước ngoài phân bổ kế hoạch năm 2018 cho từng cơ quan chủ quản/địa phương có dự án thành phần được thụ hưởng căn cứ theo Chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ nước ngoài (trong đó lưu ý phân tách phần vn vay lại của các địa phương đối với các chương trình, dự án có cấu phần cho vay lại).

- Danh mục và mức vốn b trí phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

(i) Danh mục các chương trình, dự án ô được phân khai kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đã giao.

(ii) Mức vốn nước ngoài phân bổ năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô không được vượt quá số vốn đã phân bổ trong kế hoạch đầu tư trung hạn cấp phát từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 trừ đi mức vốn kế hoạch năm 2016, năm 2017 đã được giao và được bổ sung (nếu có).

Để tránh xảy ra tình trạng giao vốn trùng lắp, các bộ, ngành chủ quản các chương trình, dự án ô chi tổng hợp phần vốn nước ngoài thuộc nhiệm vụ chi của bộ, ngành chủ quản vào kế hoạch đầu tư công nguồn vn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2018 của bộ, ngành mình.

2. Đối với các địa phương:

- Căn cứ văn bản thông báo phân khai kế hoạch đối với các chương trình, dự án ô của các bộ, ngành chủ quản, lập kế hoạch đối với phần vốn được thông báo và tổng hợp chung vào kế hoạch năm 2018 của địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đồng thời gửi các bộ, ngành chủ quản chương trình, dự án ô để phối hợp, theo dõi.

Do thời gian gấp, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương triển khai các nội dung hướng dẫn nêu trên. Văn bản thông báo phân khai vốn đồng gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và từng cơ quan chủ quản/địa phương có dự án thành phần được thụ hưởng trước ngày 06 tháng 10 năm 2017.

Trong trường hợp Bộ, ngành và địa phương chủ quản các chương trình, dự án ô không phân khai và lập kế hoạch nguồn vốn nước ngoài đúng thời hạn quy định, phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế đi ngoại) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KHĐT: Bộ trưởng (để b/c), các đơn vị liên quan trong Bộ (danh sách kèm theo);
- Sở KH&ĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7987/BKHĐT-KTĐN ngày 02/10/2017 về phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn chi phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!