Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7730/BTC-ĐT về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7730/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 7730/BTC-ĐT
V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1142/TTg-KHTH ngày 20/8/2007 về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Bộ Tài chính đã có Công văn số 14730/BTC-KBNN ngày 01/11/2007 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định.

Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2008. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2008 theo Biểu số 01/THQT kèm theo. Số liệu báo cáo ghi rõ danh mục đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; ghi tổng số đối với các dự án nhóm B và nhóm C.

2. Báo cáo danh mục các dự án hoàn thành, bị đình chỉ hoãn thi công từ năm 2000 về trước và từ năm 2000 đến năm 2004 chưa phê duyệt quyết toán theo Biểu số 02/THQT, Biểu số 03/THQT kèm theo;

3. Tiếp theo Công văn số 5944/BTC-ĐT ngày 22/5/2008 của Bộ Tài chính Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước năm 2007, còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 đúng thời hạn quy định. Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo bổ sung của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam và Văn phòng Chính phủ; đề nghị các đơn vị chưa có báo cáo khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài chính.

Các báo cáo trên đề nghị gửi về Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 20 tháng 7 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Thời gian kiểm tra với các đơn vị cụ thể, Bộ Tài chính sẽ thông báo sau.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đơn vị báo cáo:

Số:

Biểu số 01/THQT

 

TỔNG HỢP
THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(6 tháng, cả năm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

 

Dự án đã phê duyệt quyết toán

Dự án chưa phê duyệt quyết toán

Số dự án, công trình

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt

Giảm so với giá trị đề nghị quyết toán

Số dự án, công trình đã nộp hồ sơ quyết toán

Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư

Số dự án, công trình hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan trọng QG

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị

 

Tên đơn vị báo cáo

Biểu số 02/THQT

 

TỔNG HỢP DỰ ÁN CHƯA TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Hoàn thành, đình hoãn từ năm 2000 trở về trước

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Dự án

Năm hoàn thành (dừng)

Tổng mức đầu tư (dự toán)

Số vốn đã tạm ứng + thanh toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Nguyên nhân chưa tất toán tài khoản

CĐT (BQLDA) bị giải thể

Hồ sơ thất lạc

Đình hoãn

Nguyên nhân khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tổng số A+B

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Dự án đã phê duyệt quyết toán

 

 

 

 

 

 

 

 

I

I.1

1

2

I.2

1

I.3

I.3.1

1

I.3.2

1

I.3.3

1

II

II.1

1

II.2

1

II.3

1

III

1

B

Nguồn vốn XDCB TT

Vốn thiết kế quy hoạch

 

 

 

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

Vốn thực hiện dự án

Nhóm A

 

 

Nhóm B

 

 

Nhóm C

 

 

Nguồn vốn Trái phiếu CP

Nhóm A

 

 

Nhóm B

 

 

Nhóm C

 

 

Nguồn vốn khác

 

 

Dự án chưa phê duyệt quyết toán (tương tự phần A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đơn vị báo cáo

Biểu số 03/THQT

 

TỔNG HỢP DỰ ÁN CHƯA TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Hoàn thành, đình hoãn từ năm 2001 đến năm 2004

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Dự án

Năm hoàn thành (dừng)

Tổng mức đầu tư (dự toán)

Số vốn đã tạm ứng + thanh toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Nguyên nhân chưa tất toán tài khoản

CĐT (BQLDA) bị giải thể

Hồ sơ thất lạc

Đình hoãn

Nguyên nhân khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tổng số A+B

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Dự án đã phê duyệt quyết toán

 

 

 

 

 

 

 

 

I

I.1

1

2

I.2

1

I.3

I.3.1

1

I.3.2

1

I.3.3

1

II

II.1

1

II.2

1

II.3

1

III

1

B

Nguồn vốn XDCB TT

Vốn thiết kế quy hoạch

 

 

 

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

Vốn thực hiện dự án

Nhóm A

 

 

Nhóm B

 

 

Nhóm C

 

 

Nguồn vốn Trái phiếu CP

Nhóm A

 

 

Nhóm B

 

 

Nhóm C

 

 

Nguồn vốn khác

 

 

Dự án chưa phê duyệt quyết toán (tương tự phần A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7730/BTC-ĐT về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76