Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 76/SXD-KTQH.HTKT năm 2015 thực hiện Quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 76/SXD-KTQH.HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Quốc Trạng
Ngày ban hành: 23/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76 /SXD-KTQH.HTKT
V/v triển khai thực hiện Quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành nhằm để triển khai thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị tại địa phương trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (các văn bản này đã được Sở Xây dựng tổ chức triển khai đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 31/10/2014).

Nay Sở Xây dựng thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về nội dung Quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để nghiên cứu và triển khai thực hiện trên địa bàn. Nội dung quy định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://sxd.dongthap.gov.vn.

Sở Xây dựng hướng dẫn làm rõ thêm một số nội dung như sau:

1. Về Chương trình phát triển đô thị (tại Điều 7 của Quy định):

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014, thì: “Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối quản lý, tổ chức việc lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình phát triển đô thị theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có nhiệm vụ và quyền hạn sau: a) Lập đề cương Chương trình phát triển đô thị và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; b) Chủ trì tổ chức thẩm định Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này; c) Đề xuất việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này”. Do đó, về nội dung đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí xây dựng Chương trình phát triển đô thị sẽ do Sở Xây dựng tổ chức lập (có phối hợp thực hiện và lấy ý kiến các địa phương) và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang nghiên cứu lập Chương trình phát triển đô thị chung cho toàn tỉnh (đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương thực hiện), trong đó có lồng ghép nội dung đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí xây dựng Chương trình phát triển từng đô thị để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm làm cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Với tình hình nêu trên, để đảm bảo việc thực hiện các Chương trình, kế hoạch phát triển cho từng đô thị cụ thể như: các thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các thị trấn, trung tâm xã được công nhận đô thị loại V hoặc định hướng phát triển là đô thị loại V thuộc các huyện đảm bảo phù hợp và thống nhất theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014, SởXây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Đối với các đô thị đã được phê duyệt Chương trình phát triển đô thị: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc rà soát nội dung Chương trình phát triển đô thị so với quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014, đề xuất điều chỉnh nếu chưa phù hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (thông qua Sở Xây dựng);

- Đối với các đô thị đang hoặc dự kiến triển khai Chương trình, Kế hoạch phát triển đô thị: đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc xác định nội dung Chương trình, Kế hoạch phát triển từng đô thị cụ thể theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 cung cấp cho Sở Xây dựng để xem xét tổng hợp đưa vào nội dung Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

2. Về chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị (tại Điều 8, 9 của Quy định):

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2563/BXD-KTXD ngày 14 tháng 10 năm 2014 về việc xác định chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị (có đính kèm).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng KT-HT các huyện;
- Phòng QLĐT các thị xã, thành phố;
- GĐ và các PGĐSở;
- Trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu: VT, KTQH.HTKT.nkb.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Trạng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76/SXD-KTQH.HTKT năm 2015 thực hiện Quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.670
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238