Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 75031/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 75031/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 13/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75031/CT-TTHT
V/v hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội
(Địa chỉ: Số 201 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; MST: 5800517822)

Ngày 04/5/2020, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công, văn số 213/KT-LH đề ngày 24/4/2020. của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội (sau đây gọi tắt là Công ty) bổ sung thông tin tài liệu cho công văn số 157/KT-LH đề ngày 30/3/2020, công văn số 119/KT-LH đề ngày 13/3/2020, công văn số 91/LH-TCKT đề ngày 29/02/2020 hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Đa Dâng -Đachomo, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hưáng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điểm 2.2 Mục I Phần H quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ d án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đi hình thức doanh nghiệp, chuyển đi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;

c) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cữ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đu tư.”

+ Tại Điểm 1.1, Điểm 1.3 Mục II Phn H quy định ưu đãi về thuế suất:

"1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

...1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

…- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước;... ”

+ Tại Điểm 1.1, Điểm 1.3 Mục III Phần H quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50 % s thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

...1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

...- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy thuỷ điện, hệ thống cấp thoát nước;...”

- Căn cứ Phụ lục danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ:

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

..

39

Lâm Đồng

Toàn bộ các huyện

Thị xã Bảo Lộc

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định:

“Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, b sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể c khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: ...; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt;...”

+ Tại Khoản 1 Điều 12 quy định:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một s nội dung tại Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, b sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư s 78/2014/TT-BTC (được sửa đi, bổ sung tại Khoản 1 Điu 11 Thông tư này)”. ”

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định:

“2. Sửa đi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật s 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu k từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định s 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC”.

- Căn cứ Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

39

Lâm Đồng

Toàn bộ các huyện

Thành phố Bảo Lộc

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư:

“Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN s 32/2013/QH13, Luật sửa đi, b sung một s điều của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại đa bàn ưu đãi đầu tư quy đnh ti ph lc II ban hành kèm theo Ngh đnh s 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này) thì đưc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đi với lĩnh vc hoc đa bàn quy đnh của Lut thuế TNDN.

…”

- Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đinh số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hưng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định hướng dẫn về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:

“Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đi với doanh nghiệp phải kiểm tra các điu kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được min thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kin thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội đã thành lập từ năm 2007, đến ngày 19/8/2009 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đa Dâng -Đachomo; dự án hoàn thành và phát sinh doanh thu từ năm 2019; nêu công ty không đáp ứng là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đâu tư thì không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật thuế để tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng và tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trường hp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Thanh tra- Kiểm tra số 4) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT4;
- Phòng DTPC:
- Lưu: VT
, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 75031/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


892

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98